Vítězství víry

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Vítězství víry

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Vítězství víry

1 Korintským 15:57 Ale Bohu dík, kterýž dal nám vítězství skrze Pána našeho Jezukrista.

Ještě před vydáním zákona na Sinaji ustanovil Bůh svátek přesnic, dne vyjití z Egypta jako památku zákonem. Je zajímavé, že teprve v 2.Mojžíšově knize je psáno o zákonu. Exodus 13:9 A bude tobě to jako nějaké znamení na ruce tvé, a jako památka před očima tvýma, aby zákon Hospodinův byl v ústech tvých; nebo v ruce silné vyvedl tě Hospodin z Egypta. Při tom víme, že Adam a Eva měli přikázání „nejíst ovoce ze stromu uprostřed ráje.“ (Gen 3,3) A jistě i Adam s Evou podle Božího přikázání odpočívali v sobotu.

Vztah ke Stvořiteli byl označen jako víra. Například „Věrou lepší oběť Ábel obětoval než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý.“ (Žid 11,4) Od počátku pobytu Adama a Evy mimo ráj, oba rodiče svým dětem vštěpovali víru v Boha, lásku k Bohu a mezi lidmi. Tak se dostalo vědomí o Božích zákonech celému lidstvu. Zabití Ábela Kainem je označeno jako hřích, kterého si byl vědom? Některé poznatky o známosti Božích přikázání, byť nemáme o tom písemný záznam jsou nepřímé. Bůh zjistil, že veškeré činy lidí nejsou než zlé a pověřil Noeho, aby si postavil archu?. (Gen 6,5). Když křik Sodomy a Gomory dolehl k Bohu, rozhodl zničit Sodomu a Gomoru (Gen 18,21)?

Víra je vztah k Bohu. (Bez víry není možné se Bohu líbit. Žid 11,6). Je zajímavé, že ve SZ se spíše vyskytují slovesa důvěřovat, spoléhat jako vyjádření víry. Často je citován verš „Milostí spaseni jsme…“ (Ef 2,8-10) a lidé si neuvědomí, že verš má své pokračování („…z víry). Opravdová víra je víc než jen přesvědčení, že Bůh je. Víra charakterizuje celý vztah k Bohu, naprostou úctu, bezpodmínečnou poslušnost Božím přikázáním, důvěru a spoléhání se na Boží zaslíbení. Pro Židy v době Starého zákona bylo Boží slovo zákonem. Ospravedlnění (tj. bezúhonnost před zákonem) je z víry. Gal 2:16 Vědouce, že nebývá člověk ospravedlněn z skutků Zákona, ale skrze víru v Jezukrista, i my v Krista uvěřili jsme, abychom ospravedlněni byli z víry Kristovy, a ne z skutků Zákona, protože nebude ospravedlněn z skutků Zákona žádný člověk.

Tak a žádný zákon nepotřebuje následovník Krista dodržovat, stačí věřit v Ježíše a budeme ospravedlněni??? To je hluboký omyl těch, kteří ř í k a j í, že milují Boha a Ježíše Krista a pro změnu jeho zákon zrušili. (Jan 15,10) Víra v Ježíše Krista je přesvědčení, že za nás zemřel, aby nám byly odpuštěny hříchy. Víra v Ježíše Krista je jistota, že byl vzkříšen a svou mocí a svým Duchem, který je i Božím Duchem, připravuje svůj lid na svůj druhý příchod. Domněnka, že nesmíme dělat skutky zákona je naprosto nesprávná. Naopak v Kristu Ježíši jsme ospravedlněni a máme žít život bez hříchů tj. bez porušení zákona nebo přikázání. To je znovuzrození, to je posvěcení. (1 Jan 1,9). To je to obrovské tajemství a Boží moc, která je v Kristu, že každý, kdo Bohu vyzná své hříchy, požádá o odpuštění a moc Božího Ducha, aby změnil jeho povahu podle vzoru Ježíše Krista, bude ospravedlněn. Někteří to označují také za každodenní pokání. (1 Kor 15,57) 2 Kor 2:14 Bohu pak budiž dík, který vždycky dává nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě. 1 Janův 5,4 Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a to je to vítězství, které přemáhá svět, víra naše. Uvažování o víře a zákonu by nebylo úplné, kdybychom nezmínili vztahy lásky jako zákon (Mat 22,36-40)

Vítězství v Kristu je nejen vítězství nad našimi špatnými sklony, nectnostmi, nehezkou mluvou, ale nad našimi hříchy. To je, ač mnozí to neradi čtou, naprostá poslušnost Božímu zákonu lásky vč. DESATERA. Víra se projevuje v každé myšlence, každém kroku, činu našeho života, víra v Boha a Ježíše Krista, v Boží moc, v působení Ježíše v nás, je to, co z nás udělá dokonalé občany Božího království, které Ježíš přivítá: „Pojďte požehnaní Otce mého…AMEN

Kurt Müller

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný