Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Neregistrovaný napísal: 28 Máj 2021, 21:42 Mikime, podíval jsem se na odkaz "zjeveniprodnesek", který jsi dal. Našel jsem tam některé věci:
Poté, co Darius, král Médů a Peršanů, dobyl Babylon, popravil všechny babylónské vládní úředníky, kromě jednoho. Tím šťastným mužem byl Daniel, služebník pravého Boha.
O popravě babylonských úředníků se v bibli nepíše a zřejmě ani nic v historických záznamech.
Proroctví nám říká, že v posledních dnech bude Boží lid muset učinit podobné rozhodnutí ohledně toho, kterého krále a jaké zákony bude poslouchat.
Odkaz na biblický text chybí, není jasné co se tím myslí.
POZNÁMKA: Ďábel nenávidí zákon, protože nás upozorňuje, že potřebujeme Spasitele z hříchu. Římanům 4:15 říká: „Zákon přináší hněv, vždyť kde není Zákon, není přestupek.“
Myslím, že komentář v poznámce a odkaz na biblický text není úplně vhodný.
POZNÁMKA: Ježíš skutečně dodržoval deset přikázání jako příklad pro nás (1. Petrův 2:21).
Biblický text zní: K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
Spíše by mělo být uvedeno 1Pe 2:22 : On ‚hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest‘.
Ani tento text ale není ke komentáři úplně vhodný.
6. Jaký je trest za život v hříchu? Římanům 6:23 Odměnou hříchu je totiž ____________.
Osobně nesouhlasím s pojmy "trest" a ani "odměna" , formulace je nešťastná.
POZNÁMKA: Tyto dvě smlouvy byly dohodami mezi Bohem a Jeho lidem. Stará smlouva selhala, protože byla založena na chybných lidských slibech a skutcích.
Nesouhlas, starou smlouvu (není to vhodný pojem) přece inicioval a uzavřel Bůh! To vlastně znamená, že je v komentáři obviněn Pán Bůh, že ji chybně udělal... lepší je text v Žid 8:13 Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.
POZNÁMKA: Ti, kterým Ježíš odpustil, protože porušili jeho zákon, jsou dvojnásob poslušni, aby dodržovali Jeho zákon. A když cítí Jeho požehnané odpuštění, touží po šťastném následování Ježíše více než ostatní.
V bibli se o dvojnásobné poslušnosti nic nepíše a ani o touze po následování více, než ostatní. Zavání to legalismem.
POZNÁMKA: Satan je rozzuřený a nenávidí Boží církev v době konce, která se řídí Ježíšovými příkazy a učí lidi, že existuje Božská moc, která změní hříšníka na svatého.
Není zde jasné, co se změnou hříšníka na svatého myslí, ale v pozadí je zřejmě myšlenka bezhříšnosti svatých už na zemi.
Daniel i Ježíš byli nevinní
Daniel byl hříšník, všichni zhřešili, jak píše Písmo.

Vypracovanou lekci považuji za amatérsky udělanou, jsou tam nedotažené věci, myslím, že i teologicky nesprávně podané.
...Mikime, podíval jsem se na odkaz "zjeveniprodnesek", který jsi dal. Našel jsem tam některé věci:

Netuším na co konkrétně reaguješ, název přednášky, minuta kde dotyčný tvrdí to či ono nebo prezentace s jakým názvem, strana v prezentaci apod. Pokud chceš, aby někdo na Tebe reagoval, musíš vše upřesnit, jinak si můžu myslet, že sis to třeba vycucal z prstu.
Pokud chceš reagovat můžeš reagovat i paralelně třeba autorům sboru Bystřice, kteří tyto videa také mají i vč. možnosti komentářů, tam si Tvůj komentář jistě přečte mnohem více lidí než zde na Ačostým:
https://www.youtube.com/c/CASDBystřice/videos
A nebo přímo pod D. Batchelorem kde to máš v originále:
https://www.youtube.com/c/DougBatchelorpastor/videos

a jen první přednáška Revelation NOW: Episode 1 "Revelation's Coming má už přes 1100 komentářů, můžeš se klidně přidat...a ještě nám napiš pod jakým nickem tam jsi, ať tě můžeme sledovat.
https://www.youtube.com/watch?v=2-zzZqCTqGQ


mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Neregistrovaný napísal: 31 Máj 2021, 19:35 https://www.zjeveniprodnesek.cz/documents/lekce%205.pdf
Jó já to nečtu a nejsem autorem těchto dokumentů k přednáškám, proto pokud s něčím nesouhlasíš musíš se ptát autora přednášek.

ale co mne z Tvých výpovědí zaujalo:
Daniel i Ježíš byli nevinní...
Daniel byl hříšník, všichni zhřešili, jak píše Písmo.

Kde se píše v Bibli, že Daniel byl hříšník? Čím zhřešil? které přikázání kdy porušil? To by mne fakt zajímalo.
On sice sám mluví "zhřešili jsme", ale to mluví obecně za Izrael v minulosti a tedy má na mysli druhé a ne sebe.

Daniel 9:5  Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů.
Daniel 9:8  Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, neboť jsme proti tobě zhřešili.
Daniel 9:15  Nyní, Panovníku, náš Bože, který jsi svůj lid vyvedl z egyptské země pevnou rukou, a tak sis učinil jméno, jaké máš až dodnes, zhřešili jsme, byli jsme svévolní.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Když všichni, tak všichni.
Pokud se v Bibli píše, že všichni zhřešili, tak není jedinec, kterého by se to netýkalo. Jestli je v Bibli nějaký příběh jedince v němž není popsáný nějaký jeho konkrétní hřích, pak tím není definováný jeho bezhříšný stav.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

ambassador napísal: 04 Jún 2021, 05:37 Když všichni, tak všichni.
Pokud se v Bibli píše, že všichni zhřešili, tak není jedinec, kterého by se to netýkalo. Jestli je v Bibli nějaký příběh jedince v němž není popsáný nějaký jeho konkrétní hřích, pak tím není definováný jeho bezhříšný stav.
A proto musíš být zbožný a spravedlivý, i když občas zhřešíš, třeba jako v minulosti po potopě Noe, pokud chceš být někdy při 2PJK spasený, spravedlivé totiž Bůh zachová.

2 Petrův 2:1  Bývali pak i falešní proroci v lidu, jakož i mezi vámi budou falešní učitelé, kteříž chytře uvedou sekty zatracení, i toho Pána, kterýž je vykoupil, zapírajíce, uvodíce na sebe rychlé zahynutí.
2  A mnozí následovati budou jejich zahynutí, skrze něž cesta pravdy bude v porouhání dávána.
3  A lakomě skrze vymyšlené řeči vámi kupčiti budou; kterýchžto odsouzení již dávno nemešká, a zahynutí jejich nespí.
4  Nebo poněvadžť Bůh andělům, kteříž zhřešili, neodpustil, ale strhna je do žaláře, řetězům mrákoty oddal, aby k odsouzení chováni byli,
5  I onomu prvnímu světu neodpustil, ale sama osmého Noé, kazatele spravedlnosti, zachoval, když potopu na svět bezbožníků uvedl.
6  A města Sodomských a Gomorských v popel obrátiv, podvrácením odsoudil, příklad budoucím bezbožníkům na nich ukázav,
7  A spravedlivého Lota, ztrápeného těch nešlechetníků chlipným obcováním, vytrhl.
8  Ten zajisté spravedlivý, bydliv mezi nimi, den ode dne hleděním i slyšením spravedlivou duši nešlechetnými jejich skutky trápil.
9  Umíť Pán zbožné z pokušení vytrhnouti, nepravých pak ke dni soudu potrestaných dochovati,

Matouš 13:43  Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!"

Matouš 25:46  I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.

1 Petrův 4:18  A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?

1 Janův 2:29  Poněvadž víte, že on spravedlivý jest, znejtež také, že každý, kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.

Zjevení Janovo 22:11  Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.

Neregistrovaný

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Kde se píše v Bibli, že Daniel byl hříšník? Čím zhřešil? které přikázání kdy porušil? To by mne fakt zajímalo.
On sice sám mluví "zhřešili jsme", ale to mluví obecně za Izrael v minulosti a tedy má na mysli druhé a ne sebe.
Daniel byl hříšník jako všichni lidé na světě. Jediný, kdo nezhřešil byl Kristus.
všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy Řím 8:23
Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Řím 5:12

Daniel se narodil s hříšnou přirozeností, že o něm není napsáno, že zhřešil, není nutné. To není napsáno i o jiných lidech v bibli.
To, že se ztotožňuje s Izraelem "zhřešili jsme" je správné, i on byl hříšník, nemusíš vykládat za něj, že má na mysli jiné a ne sebe, ani by Ti to nepotvrdil.
Hřích není (jak si asi myslíš) čin, ale i myšlenka, čin je vlastně pokračováním myšlenky. Vzhledem k naší hříšné povaze máme hříšné myšlenky. Nauky o tom, že se dá žít bez hříchu (kam asi míříš) jsou falešné, nejsme schopni ovládat plně svoje myšlenky ani plně Bohu důvěřovat.
Daniel se pokořil před Bohem, uznal tedy svou hříšnost .....od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit se před svým Bohem (Dan 10:12)
Pokud by Daniel nezhřešil, tak by ve smyslu Řím 8:23 žil dodnes, pokud ho tedy znáš, předej mu můj pozdrav. Spíše si ale myslím a podle bible věřím, že bude vzkříšen, že tedy zemřel (Dan 12:13) a setkáme se spolu v Božím království.

Neregistrovaný

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

A proto musíš být zbožný a spravedlivý, i když občas zhřešíš, třeba jako v minulosti po potopě Noe, pokud chceš být někdy při 2PJK spasený, spravedlivé totiž Bůh zachová.
Typický příklad zákonického myšlení. Musíš být spravedlivý a zbožný-jak se to dělá? Vlastní silou? Není správné věřit v milost Spasitele?
Prakticky nejde o to "občas zhřešit", paradoxně, pokud se budeš více přibližovat Bohu, tím více uvidíš svoji hříšnost a najednou poznáš, že je hříšné i to, co jsi do té doby považoval za bezproblémové. Řešení je jedno a stále totéž-přijmout odpuštění skrze Ježíše.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Neregistrovaný napísal: 04 Jún 2021, 12:31
A proto musíš být zbožný a spravedlivý, i když občas zhřešíš, třeba jako v minulosti po potopě Noe, pokud chceš být někdy při 2PJK spasený, spravedlivé totiž Bůh zachová.
Typický příklad zákonického myšlení. Musíš být spravedlivý a zbožný-jak se to dělá? Vlastní silou? Není správné věřit v milost Spasitele?
Prakticky nejde o to "občas zhřešit", paradoxně, pokud se budeš více přibližovat Bohu, tím více uvidíš svoji hříšnost a najednou poznáš, že je hříšné i to, co jsi do té doby považoval za bezproblémové. Řešení je jedno a stále totéž-přijmout odpuštění skrze Ježíše.
Ano vlastní silou můžeš být spravedlivý, to ti nijak nezabraňuje věřit v milost Spasitele.
Pokud nevěříš, že i vlastní silou můžeš být spravedlivý, pak neznáš Bibli a z Ježíše děláš lháře, který o spasení z milosti neřekl ani slůvko!!!:

Matouš 25:31  A když přijde Syn člověka v slávě své, a všickni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,
32  A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33  A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
34  Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.
35  Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;
36  Nah jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.
37  Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
38  Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?
39  Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?
40  A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
41  Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho.
42  Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;
43  Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.
44  Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
45  Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.
46  I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.

Opakování je matka moudrosti:
Samozřejmě, že na tomto světě nejsou úplně všichni do jednoho hříšníci, ale jsou zde a vždy byli i spravedliví lidé a spravedliví jak víme padají (třeba i zhřeší) i 7x "za den", činí pokání a zase vstanou a jedou od znova.
A od Pána Ježíše víme, že jen spravedliví lidé budu spasení a získají věčný život.
Přísloví 24:16 Nebo ač sedmkrát padá spravedlivý, však zase povstává, bezbožníci pak padají ve zlém.
Matouš 25:46 I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.
Matouš 5:10 Blahoslavení, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost, neb jejich jest království nebeské.

Noe byl spravedlivý:
Genesis 6:9 Tito jsou příběhové Noé: Noé muž spravedlivý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem ustavičně chodil Noé.

Jób 35:8 Každémuť člověku bezbožnost jeho uškodí, a synu člověka spravedlnost jeho prospěje.
Přísloví 20:7 Spravedlivý ustavičně chodí v upřímnosti své; blažení synové jeho po něm.
Ezechiel 3:20 Odvrátil-li by se pak spravedlivý od spravedlnosti své, a činil by nepravost, a já bych položil urážku před něj, a tak by umřel, ty pak bys ho nenapomenul: pro hříchť svůj umře, aniž na pamět přijde která spravedlnost jeho, kterouž činil, ale krve jeho z ruky tvé vyhledám.
Ezechiel 3:21 Pakli bys ty napomenul spravedlivého, aby nehřešil spravedlivý, a on by nehřešil, jistě že bude živ; nebo napomenut byl. Ty také duši svou vysvobodíš.
Ezechiel 18:9 V ustanoveních mých by chodil, a soudů mých ostříhal, čině, což pravého jest: spravedlivý ten jistě žeť živ bude, praví Panovník Hospodin.
Ezechiel 18:21 Pakli byse bezbožný odvrátil ode všech hříchu svých, kteréž činil, a ostříhal by všech ustanovení mých, a činil by soud a spravedlnost, jistě živ bude a neumře.
Ezechiel 33:18 Když by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti své, a činil by nepravost, umřeť pro ty věci.
Abakuk 2:4 Aj ten, kdož se zpíná, tohoť duše není upřímá v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude.

I Josef byl spravedlivý aniž by mu Bůh tuto spravedlnost dal jako dar:
Matouš 1:19 Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.

I Simeon byl spravedlivý:
Lukáš 2:25 A aj, člověk jeden byl v Jeruzalémě, jemuž jméno Simeon. A člověk ten byl spravedlivý a nábožný, očekávající potěšení Izraelského, a Duch svatý byl v něm.

I nějaký Josef z úřadu byl spravedlivý aniž by mu Bůh tuto spravedlnost dal jako dar:
Lukáš 23:50 A aj, muž jménem Jozef, jeden z úřadu, muž dobrý a spravedlivý,

I setník Kornélius byl spravedlivý aniž by mu Bůh tuto spravedlnost dal jako dar:
Skutky apoštolské 10:22 Oni pak řekli: Kornelius setník, muž spravedlivý a bohabojící, i svědectví dobré mající ode všeho národu Židovského, u vidění napomenut jest od anděla svatého, aby povolal tebe do domu svého a slyšel řeč od tebe.

Kdo činí spravedlnost a bojí se Boha je mu příjemný:
Skutky apoštolské 10:35 Ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu;

1 Petrův 3:14 Ale kdybyste pak i trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste. Strachu pak jejich nebojte se, ani se kormuťte,

1 Petrův 3:18 Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen z strany Ducha.

1 Petrův 4:18 A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?

Spravedlnost ten kdo ji činí je z Boha narozen:
1 Janův 2:29 Poněvadž víte, že on spravedlivý jest, znejtež také, že každý, kdož činí spravedlnost, z něho jest narozen.

1 Janův 3:7 Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý.

Zjevení Janovo 22:11 Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Spravedlivý v Bibli není ten co se k ní pracně svou silou a snažením dopracoval, ale ten co přijal
Boží nabízenou milost v rámci každodenního spoléhání se na Spasitele ji prožívá. Spoléhání se na milost
neznamená cílené hřešení. To jenom zákoníčtí adventisté podsouvají těmto věřícím cílené hřešení.
Podsouvači citují jednotlivé texty Písma bez náležitého kontextu, následně dávají těmto textům
vlastní význam.
Např:
Zj. Jana 22:11 Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest spravedlivý,
ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.
Ten text v sobě nemá naši vlastní spravedlnost, ani nejde o vlastní samostatnou iniciativu.
Ten text je o stavu člověka ..... a ten se nemění, jedině zásahem Božím.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Zjevení pro dnešek - přednášky D. Batchelor

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

...Spravedlivý v Bibli není ten co se k ní pracně svou silou a snažením dopracoval, ...

V Matouši 25 kapitole Ježíš zcela jasně učí kdo je spravedlivý a to je ten kdo sám činí skutky milosrdenství, takže Tvůj výrok je úplně mimo mísu a kterým prohlašuješ Ježíše svého Spasitele za lháře.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný