Ježíš Kristus je vymyšlený !

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.
Neregistrovaný

Re: Ježíš Kristus je vymyšlený !

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Takže opak je toho čo píšeš, dejiny USA nám ukazujú akých zverstiev sú kresťanie schopný
Ano, hodně lidí se v historii považovalo za křesťany, následovníky Krista, ale nebyli. A je tomu tak dodnes.
Ty křesťan nejsi, proto Tě to irituje a chceš ukázat, že křesťané jsou jedni z nejhorších. Je jasné, že křesťané stáli na prvních místech v osvobození lidí od jakéhokoliv otroctví.

Neregistrovaný

Re: Ježíš Kristus je vymyšlený !

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 22 Nov 2021, 17:12
Takže opak je toho čo píšeš, dejiny USA nám ukazujú akých zverstiev sú kresťanie schopný
Ano, hodně lidí se v historii považovalo za křesťany, následovníky Krista, ale nebyli. A je tomu tak dodnes.
Ty křesťan nejsi, proto Tě to irituje a chceš ukázat, že křesťané jsou jedni z nejhorších. Je jasné, že křesťané stáli na prvních místech v osvobození lidí od jakéhokoliv otroctví.
1. Timoteovi 6, 1
Všichni, kdo nesou jho otroctví, ať mají své pány v náležité úctě, aby Boží jméno ani naše učení neupadly do špatné pověsti.

1. Korintským 7, 21
Byl jsi povolán jako otrok? Netrap se tím. Ale kdyby ses mohl stát svobodným, raději toho použij.

Efezským 6, 5
Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.

Koloským 3, 22
Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské pány, nejen naoko, abyste se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze srdce, v bázni Páně.

Titovi 2, 9
Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,


Já v tom moc revolty nevidím, jako píše, se že jestli můžeš získat svobodu tak toho využij - ale to je asi jako říkat - vězni - jestli můžeš opustit vězení tak toho využij - nemocnému jestli můžeš získat zdraví tak toho využij.

Na druhou stranu novozákonní křesťanství nevedlo žádný výboj proti fyzickému otroctví soustředilo se jen na zrušení ,,duchovního otroctví".
A starozákonní boží lid měl otroctví normálně zakódováno a počítalo se s ním.
Ve válce se zajatci stávali otroky Izraelců a to i ženy a děti pokud nebyly hubeni jako klatí.

Neregistrovaný

Příběh o otroctví po výboji Izraele na Midján

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Numeri 31
Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2„Vykonáš za syny Izraele pomstu na Midjáncích a pak budeš připojen ke svému lidu.“
3Mojžíš tedy promluvil k lidu: „Vyzbrojte své muže k boji, aby se vrhli na Midjána a vykonali na Midjánu Hospodinovu pomstu.
4Pošlete do boje z každého izraelského pokolení po tisíci mužích .“
5I dodali z izraelských šiků vždy tisíc mužů na pokolení, celkem to bylo dvanáct tisíc vyzbrojených k boji.
6Mojžíš je poslal do boje po tisíci na pokolení a s nimi Pinchasa, syna kněze Eleazara, se svatou zbrojí a válečnými trubkami.
7Vypravili se do boje proti Midjánu, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi, a pobili všechny muže.
8Zabili také midjánské krále Evího, Rekema, Súra, Chúra a Rebaa, pět midjánských králů, mimo ostatní skolené. I Bileáma, syna Beórova, zabili mečem.
9Midjánské ženy a jejich děti však Izraelci zajali a všechen jejich dobytek, všechna stáda a veškeré bohatství uloupili.
10Všechna jejich města, ve kterých sídlili, i všechna jejich hradiště vypálili.
11Pak vzali všechnu kořist i všechen lup, lidi i dobytek,
12a přivedli zajatce i lup a kořist před Mojžíše a kněze Eleazara i před pospolitost Izraelců do tábora na Moábských pustinách u Jordánu naproti Jerichu.
13Mojžíš a kněz Eleazar i všichni předáci pospolitosti jim vyšli vstříc ven z tábora.
14Mojžíš se však rozlítil na vůdce vojska, na velitele nad tisíci a nad sty, přicházející z vojenské výpravy.
15Vytkl jim: „Cože jste nechali naživu všechny ženy?
16Právě ony daly Izraelcům podnět k věrolomnosti vůči Hospodinu ve věci Peórově podle slov Bileámových, takže na pospolitost Hospodinovu dolehla pohroma.
17Nyní zabijte z dětí všechny mužského pohlaví i každou ženu, která poznala muže a obcovala s ním.
18Všechny děti ženského pohlaví a ženy , jež nepoznaly muže a neobcovaly s ním, nechte naživu pro sebe.
19A vy se utáboříte na sedm dní venku za táborem. Každý, kdo někoho zabil, i každý, kdo se dotkl skoleného, bude se očišťovat od hříchu třetího a sedmého dne, jak vy, tak vaši zajatci.
20Očistíte od hříchu i každé roucho a každou koženou nádobu, každý výrobek z kozích kůží i všechno dřevěné nářadí.“
21Kněz Eleazar řekl bojovníkům, kteří se účastnili bitvy: „Toto je nařízení zákona, který vydal Hospodin Mojžíšovi:
22Zlato, stříbro, měď, železo, cín a olovo,
23vše, co snese oheň, přepálíte ohněm a bude to čisté; musí se to však očistit od hříchu také očistnou vodou. Všechno, co nesnese oheň, properete vodou.
24Sedmého dne si vyperete roucha a budete čisti. Potom vstoupíte do tábora.“
25Hospodin řekl Mojžíšovi:
26„Ty s knězem Eleazarem a s představiteli rodů pospolitosti pořídíš soupis lupu, jak zajatých lidí, tak dobytka.
27Lup rozdělíš na polovinu mezi válečníky, kteří se účastnili boje, a ostatní pospolitost.
28Od bojovníků, kteří se účastnili boje, oddělíš dávku pro Hospodina po jednom z pěti set, jak z lidí, tak i skotu, oslů, ovcí a koz.
29Vezmete je z jejich poloviny a dáš je knězi Eleazarovi jako Hospodinovu oběť pozdvihování.
30Z poloviny patřící Izraelcům vezmeš po jednom ukořistěném z padesáti, jak z lidí, tak ze skotu, oslů, ovcí a koz a ze všeho dobytka, a dáš je lévijcům, držícím stráž u Hospodinova příbytku.“
31Mojžíš a kněz Eleazar vykonali, co Hospodin přikázal Mojžíšovi.
32Z lupu naloupeného válečným lidem zbývalo: ovcí a koz šest set sedmdesát pět tisíc,
33skotu sedmdesát dva tisíce kusů ,
34oslů šedesát jeden tisíc;
35lidských duší, totiž žen, které nepoznaly muže a neobcovaly s ním, bylo celkem třicet dva tisíce.
36Polovina tvořící podíl těch, kdo se účastnili boje, činila tři sta třicet sedm tisíc pět set ovcí a koz.
37Dávka z ovcí a koz pro Hospodina činila šest set sedmdesát pět kusů .
38Skotu bylo třicet šest tisíc kusů a dávka pro Hospodina dvaasedmdesát kusů .
39Oslů bylo třicet tisíc pět set a dávka pro Hospodina jedenašedesát kusů .
40Lidských duší bylo šestnáct tisíc a dávka pro Hospodina dvaatřicet osob.
41Mojžíš tedy dal knězi Eleazarovi tuto dávku jako Hospodinovu oběť pozdvihování, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
42Z poloviny patřící Izraelcům, kterou oddělil Mojžíš od poloviny pro účastníky tažení –
43a byla to polovina patřící pospolitosti, totiž ovcí a koz tři sta třicet sedm tisíc pět set,
44skotu třicet šest tisíc kusů ,
45oslů třicet tisíc pět set,
46lidských duší šestnáct tisíc –
47tedy z této poloviny patřící Izraelcům vzal Mojžíš po jednom ukořistěném z padesáti, jak z lidí, tak z dobytka, a dal je lévijcům, držícím stráž u Hospodinova příbytku, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
48Tu přistoupili k Mojžíšovi vůdcové vojenských útvarů, velitelé nad tisíci a nad sty,
49a řekli mu: „Tvoji služebníci pořídili soupis bojovníků, kterým veleli, a nechybí ani jeden z nás.
50Každý přinášíme Hospodinu jako dar, co kdo našel, zlaté předměty, spony a náramky, pečetní prsteny, náušnice a přívěsky, abychom za sebe vykonali před Hospodinem smírčí obřady .“
51I přijal Mojžíš a kněz Eleazar od nich to zlato, vesměs umně zpracované.
52Všeho zlata věnovaného na oběť pozdvihování, jež odevzdali Hospodinu, bylo šestnáct tisíc sedm set padesát šekelů, totiž od velitelů nad tisíci a nad sty.
53Z mužstva loupil každý pro sebe.
54Přijal tedy Mojžíš a kněz Eleazar to zlato od velitelů nad tisíci a nad sty a vnesli je do stanu setkávání, aby připomínalo před Hospodinem syny Izraele.

Rastislav

Re: Ježíš Kristus je vymyšlený !

Neprečítaný príspevok od používateľa Rastislav »

Titovi 2, 9
Otroci ať ve všem poslouchají své pány. Ať jsou úslužní, neodmlouvají,
Efezským 6, 5
Otroci, poslouchejte své pozemské pány s uctivou pokorou a z upřímného přesvědčení jako Krista.
Tieto dva sa mi páčili najviac.

Ďakujem za zmes veršov o otroctve ktoré vlastne hovoria toto: Si otrok, nech ti to nevadí, poslúchaj a modli sa k Bohu. A o to ide.user.

Re: Ježíš Kristus je vymyšlený !

Neprečítaný príspevok od používateľa user. »

Jak křesťanští otrokáři používali Bibli k ospravedlnění otroctví


Jak během období amerického otroctví dokázali otrokáři vyvážit své náboženské přesvědčení s krutými fakty „ zvláštní instituce “? Jak ukazují následující pasáže – převzaté z nové knihy Noela Rae The Great Stain , která používá k vyprávění příběhu o otroctví v Americe příběhy z první ruky – pro některé z nich byla racionalizace přímo v Bibli.

Z více než tři čtvrtě milionu slov v Bibli měli křesťanští otrokáři – a na otázku, většina otrokářů by se definovala jako křesťané – dva oblíbené texty, jeden ze začátku Starého zákona a druhý z r. konec Nového zákona. Slovy Bible krále Jakuba, což byla verze tehdy aktuální, to byly nejprve Genesis IX, 18–27:

„A synové Noemovi, kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jafet; a Cham je otec Kanaánu. To jsou tři synové Noemovi, a z nich se rozšířil celý svět. A Noe počal býti hospodářem, a vysadil vinici, a pil z vína, a opil se; a byl odkryt ve svém stanu. A Cham, otec Kanaánův, viděl nahotu svého otce a oznámil to svým dvěma bratřím venku. A Sem a Jafet vzali roucho, položili je oběma na ramena, šli pozpátku a přikryli nahotu svého otce. a tváře jejich byly obráceny, a neviděli nahoty otce svého. A Noe se probudil od vína a věděl, co mu jeho mladší syn provedl. I řekl: Proklet buď Kanaán; bude služebníkem služebníků svým bratřím. I řekl: Požehnán buď Pán Bůh Semův;a Kanaan bude jeho služebníkem. Bůh rozšíří Jafeta a bude přebývat ve stanech Semových; a Kanaan bude jeho služebníkem. A Noe žil po potopě tři sta padesát let."

Navzdory některým problémům s tímto příběhem — Co bylo tak hrozného na tom, vidět Noaha opilého? Proč proklínat Kanaán spíše než Ham? Jak dlouho měla služebnost trvat? Určitě by Ham měl stejnou barvu jako jeho bratři? – nakonec se stal základním textem pro ty, kteří chtěli ospravedlnit otroctví na biblických základech. Ve své převařené, populární verzi, známé jako „The Curse of Ham“, byl Kanaán z příběhu vypuštěn, Ham byl zčernalý a jeho potomci byli Afričané.

Další oblíbenec pochází z Listu apoštola Pavla Efezským, VI, 5-7: „Sluhové, poslouchejte své pány podle těla s bázní a chvěním, v osamění svého srdce jako Kristu; ne s oční službou, jako muži, kteří potěší; ale jako služebníci Kristovi, kteří ze srdce plní vůli Boží; s dobrou vůlí konat službu jako Hospodinu, a ne lidem; vědouce, že cokoli dobrého kdo udělá, totéž dostane od Pána, ať už je otrokem nebo svobodným." (Pavel se opakoval téměř slovo od slova ve třetí kapitole svého listu Kolosanům.)

Zbytek Starého zákona byl často těžen zastánci otroctví polemiky pro příklady dokazující, že otroctví bylo mezi Izraelity běžné. Nový zákon byl z velké části ignorován, s výjimkou negativního smyslu poukazování na to, že Ježíš nikde neodsuzoval otroctví, ačkoli příběh o Filemonovi, uprchlíkovi, kterého sv. Pavel vrátil svému pánovi, byl často citován. Bylo také obecně přijímáno, že latinské slovo servus , obvykle překládané jako sluha, ve skutečnosti znamená otrok.

***

Dokonce i zdánlivá zneužívání, když se na ně podíváme ve správném světle, dopadla nejlépe, jak řekl biskup William Meade z Virginie. Předpokládejme například, že jste byli potrestáni za něco, co jste neudělali, „není možné, že jste udělali nějakou jinou špatnou věc, která nebyla nikdy objevena, a že Všemohoucí Bůh, který vás viděl, jak to děláte, vám nedovolí uniknout jednou bez trestu? A neměli byste Mu v takovém případě vzdát slávu a být vděční, že vás v tomto životě raději potrestá za vaši špatnost, než aby za ni v příštím životě zničil vaše duše? Předpokládejme však, že ani toto nebyl tento případ – případ, který si lze jen stěží představit – a že jste si v žádném případě, ať už známý nebo neznámý, nezasloužil nápravu, kterou jste utrpěli; je v tom ta velká útěcha, že když to budeš trpělivě snášet a necháš svou věc v rukou Božích,Odmění tě za to v nebi a trest, který zde nespravedlivě trpíš, se později obrátí ve tvou nesmírnou slávu."

Biskup Stephen Elliott z Georgie také věděl, jak se dívat z té lepší stránky. Kritici otroctví by měli „zvážit, zda svým zásahem do této instituce nemohou kontrolovat a bránit práci, která je zjevně prozřetelnostní. Téměř sto let se anglická a americká církev snaží civilizovat a christianizovat západní Afriku a s jakým výsledkem? V okolí Sierry Leone a v sousedství Cape Palmas se několik domorodců stalo křesťany a některé národy byly částečně civilizovány; ale jak malý počet ve srovnání s tisíci, ne, mohu říci miliony, kteří se naučili cestu do nebe a kteří byli přinucení poznat svého Spasitele prostřednictvím afrického otroctví! V tuto chvíli jsou to tři až čtyři miliony Afričanů,vychovávat pro zemi a pro nebe v tak hanobených jižních státech – učit se ty nejlepší lekce pro polobarbarský lid – lekce sebeovládání, poslušnosti, vytrvalosti, přizpůsobování prostředků cílům; učit se především, kde leží jejich slabost a jak mohou získat sílu pro boj o život. Tyto úvahy mě uspokojují s jejich stavem a ujišťují mě, že je to ten nejlepší vztah, který mohou v současnosti zaujmout.“pro současnost být přinucen k obsazení.“pro současnost být přinucen k obsazení.“

Frederick Douglass při hodnocení práce bílých církví řekl toto: „Mezi křesťanstvím této země a křesťanstvím Kristovým poznávám nejširší možný rozdíl – tak široký, že přijmout jednoho jako dobrého, čistého a svatého, je nutné odmítnout druhého jako špatného, ​​zkaženého a zlého. Být přítelem jednoho znamená nutně být nepřítelem druhého. Miluji čisté, mírumilovné a nestranné křesťanství Kristovo; Proto nenávidím zkorumpované, otrokářské, bičující ženy, drancující kolébky, částečné a pokrytecké křesťanství této země. Vskutku, nevidím jiný důvod, než ten nejpodvodnější, proč nazývat náboženství této země křesťanstvím…“

Neregistrovaný

Re: Ježíš Kristus je vymyšlený !

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Dodnes jsem byl velkým odpůrcem BLM, ale tento pohled na historii otrokářství v zemi, do které původně utíkali lidé pro náboženskou a osobní svobodu spojenou s křesťanstvím, mi přijde tak silná káva, že si začínám až říkat, že současné BLM, byť podle mě přehnané také násilné a obráceně diskriminační je snad určitá forma karmy, božích mlýnů, nebo jen kyvadla, které se po dlouhé době vychýlení vrátilo na druhou stranu.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 4 neregistrovaní