Inspirace nepotřebuje originalitu

Diskusia o vieroučných bodoch CASD.

Je pro vás Ellen Whiteová prorokem?

Môžete označiť 1 možnosť

 
 
Zobraziť výsledky

Tomáš Plechatý

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatý »

mikim napísal:
Tomáš Plechatý napísal:Např. celá kapitola
Z knihy Rané spisy (Early writtings)
konec 2300 dní
viz např. zde:
http://www.ellenwhiteova.cz/rane-spisy/konec-2300-dni/

Je podvrh. Buď je to podvrh ve smyslu toho, že si vymyslela, že to viděla ve vidění. Nebo to není podvrh ale démonická vize, která se tváří jako křesťanská.

V té kapitole se dočteš např. že Bůh pouští Satana do nebe až před Svůj trůn ve své nepřítomnosti a dovolí mu tam odpovídat na prosby křesťanů démonickým vlivem. (Křesťany, co prosí o Ducha Svatého, ale nevědí/nevěří, že Ježíš odešel (22.října 1844 (středoamerického času :-D))za Otcem pryč ve voze za oponu svatyně)

Stačí Lukáš 11,9-13 aby ti dokázal, že ta vize nikdy nemohla být inspirována Bohem, nebo jeho poslem.

Tak a teď jsem zvědavý jak s tím naložíš.
Co je na tom, že Bůh pouští satana i po jeho svržení do nebe až před trůn? Vždyť o tom mluví i Bible ne?

Kniha Job nám říká, že (alespoň na nějakou dobu) satan měl přístup do nebe a k Božímu trůnu. " Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně. Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji" (Job 1:6-7). Jak se zdá, satan se v té době mohl volně pohybovat mezi nebem a zemí, mluvit přímo s Bohem a vyprávět o jeho aktivitách. Ve kterém bodě Bůh přerušil tento přístup není známo.
https://www.gotquestions.org/Cesky/satanuv-pad.html

Jób 1:6 Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně.
7 Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji.

Zjevení Janovo 12:5 I porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovati všecky národy prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.
6 A žena (církev) utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili za dnů tisíc dvě stě a šedesát.
7 I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho.
8 Ale nic neobdrželi, aniž jest nalezeno více místo jejich na nebi.
9 I svržen jest drak ten veliký, had starý, jenž slove ďábel a satanáš, kterýž svodí všecken okršlek světa; svržen jest, pravím, na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou.
10 A uslyšel jsem hlas veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří našich, kterýž žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí.[/u]

Satan byl svržen na zem cca po 1260 letech (dnech), počítáno od roku 538 n.l., tzn. cca po roce 1798 (po, tzn. nemusí znamenat ihned v roce 1798, ale i kdykoliv potom např. v roce 1844, jak vyplývá z dalších výpočtů viz Daniel), a zřejmě až do té doby než byl úplně svržen na zem, měl satan ještě omezený přístup k trůnu Boha Otce. Takže to co EGW viděla asi nemohlo být už v době, kdy vystoupil ihned po vzkříšení k Otci a byl vylit duch Svatý (ani hned po 1260 doslovných dnech), ale bylo to později až Ježíš zvítězil jako Michal se svými anděly na nebi nad drakem a jeho anděly (v průběhu 1260 let). I Ježíš řekl, že se to stane (bude), ale neřekl přesně kdy:

Jan 12:29 Ten pak zástup, kterýž tu stál a to slyšel, pravil: Zahřmělo. Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.
30 Odpověděl Ježíš a řekl: Ne pro mneť hlas tento se stal, ale pro vás.
31 Nyníť jest soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven.

...V té kapitole se dočteš např. že Bůh pouští Satana do nebe až před Svůj trůn ve své nepřítomnosti a dovolí mu tam odpovídat na prosby křesťanů démonickým vlivem. (Křesťany, co prosí o Ducha Svatého, ale nevědí/nevěří, že Ježíš odešel (22.října 1844 (středoamerického času :-D))za Otcem pryč ve voze za oponu svatyně)

EGW viděla před trůnem dvě skupiny křesťanů, tu menší, která "i nadále studovala" a přijala Jeho světlo (pravdu) a viděla, jak Ježíš šel za svým Otcem do svatyně svatých (v roce 1844) a následovali jej tam vírou a pochopili co mají dělat než pro ně přijde podruhé jako Ženich pro nevěstu (církev) a pak viděla druhou větší skupinu křesťanů bezstarostnou, která "odpadla" a ani nevšimla, kam Ježíš vlastně odešel (odjel). A protože měl satan tehdy ještě stále přístup k Božímu trůnu, mohl tam křesťany oblbovat svou lží a klamat dítky boží. (Ale myslím,
že ji to Bůh zjevil obrazně, nikoliv doslova.) O tom přece píše podobně i Písmo co bude satan dělat na konci časů a bude to i sám Bůh skrze satana pošle na svět podvody, divy a zázraky:

2 Tesalonickým 2:2 Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův.
3 Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
4 Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh.
5 Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil?
6 A nyní co mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým.
7 Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.
8 A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
9 Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými,
10 A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
11 A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži,
12 A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.

A katolíci a jiní protestanté než adventisté, kteří věří bájím a satanovým lžím, přijímají od satana dnes v době konce lži, podvody a zázraky.

Třeba tak.,

nebo o satanu zde + časová tabulka na konci:

http://www.bibleazdravi.net/pp.zlo.satan.html

...Stačí Lukáš 11,9-13 aby ti dokázal, že ta vize nikdy nemohla být inspirována Bohem, nebo jeho poslem.

Lukáš 9:11 To když zvěděli zástupové, šli za ním; i přijal je, a mluvil jim o království Božím, a ty, kteříž uzdravení potřebovali, uzdravoval.
12 Den pak počal se nachylovati. I přistoupivše dvanácte učedlníků, řekli jemu: Rozpusť zástupy, ať rozejdouce se do městeček okolních a do vesnic, jdou a hledají pokrmů, nebo jsme tuto na místě pustém.
13 I řekl jim: Dejte vy jim jísti. A oni řekli: Nemámeť víc než pět chlebů a dvě rybě, leč bychom my snad šli a nakoupili na tento všecken lid pokrmů?

Vůbec nechápu co jsi tím Lukášem chtěl říci? Když se zde píše úplně o něčem jiném.


Věděl jsem že budeš odpovídat Jóbem, proto jsem napsal:

,,Bůh pouští Satana do nebe až před Svůj trůn ve své nepřítomnosti a dovolí mu tam odpovídat na prosby křesťanů démonickým vlivem.

A toho Lukáše jsi nepochopil, protože jsi prohodil kapitolu a verše.

.....Stačí Lukáš 11,9-13 aby ti dokázal, že ta vize nikdy nemohla být inspirována Bohem, nebo jeho poslem.

Lukáš 9:11.......
.......Vůbec nechápu co jsi tím Lukášem chtěl říci? Když se zde píše úplně o něčem jiném......


Takže hledej Lukáš 11,9-13 pak teprve suď.

Nemám problém s tím, že Satan má/měl přístup k Božímu trůnu. Mám problém s tím, když někdo vykresluje Boha tak, že nechá svůj trůn a vládu bez dozoru a nechá Satana odpovídat KŘESŤANŮM, kteří prosí o Ducha Svatého, nečistým Duchem.

A ten problém s tím nemám jenom já, ale právě ten Lukáš!

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Tomáš Plechatý napísal:
mikim napísal:
Tomáš Plechatý napísal:Např. celá kapitola
Z knihy Rané spisy (Early writtings)
konec 2300 dní
viz např. zde:
http://www.ellenwhiteova.cz/rane-spisy/konec-2300-dni/

Je podvrh. Buď je to podvrh ve smyslu toho, že si vymyslela, že to viděla ve vidění. Nebo to není podvrh ale démonická vize, která se tváří jako křesťanská.

V té kapitole se dočteš např. že Bůh pouští Satana do nebe až před Svůj trůn ve své nepřítomnosti a dovolí mu tam odpovídat na prosby křesťanů démonickým vlivem. (Křesťany, co prosí o Ducha Svatého, ale nevědí/nevěří, že Ježíš odešel (22.října 1844 (středoamerického času :-D))za Otcem pryč ve voze za oponu svatyně)

Stačí Lukáš 11,9-13 aby ti dokázal, že ta vize nikdy nemohla být inspirována Bohem, nebo jeho poslem.

Tak a teď jsem zvědavý jak s tím naložíš.
Co je na tom, že Bůh pouští satana i po jeho svržení do nebe až před trůn? Vždyť o tom mluví i Bible ne?

Kniha Job nám říká, že (alespoň na nějakou dobu) satan měl přístup do nebe a k Božímu trůnu. " Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně. Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji" (Job 1:6-7). Jak se zdá, satan se v té době mohl volně pohybovat mezi nebem a zemí, mluvit přímo s Bohem a vyprávět o jeho aktivitách. Ve kterém bodě Bůh přerušil tento přístup není známo.
https://www.gotquestions.org/Cesky/satanuv-pad.html

Jób 1:6 Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně.
7 Tedy řekl Hospodin Satanovi: Odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu, řka: Procházel jsem zemi, a obcházel jsem ji.

Zjevení Janovo 12:5 I porodila syna pacholíka, kterýž měl spravovati všecky národy prutem železným. I vytržen jest syn její k Bohu a k trůnu jeho.
6 A žena (církev) utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili za dnů tisíc dvě stě a šedesát.
7 I stal se boj na nebi: Michal a andělé jeho bojovali s drakem, a drak bojoval i andělé jeho.
8 Ale nic neobdrželi, aniž jest nalezeno více místo jejich na nebi.
9 I svržen jest drak ten veliký, had starý, jenž slove ďábel a satanáš, kterýž svodí všecken okršlek světa; svržen jest, pravím, na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou.
10 A uslyšel jsem hlas veliký, řkoucí na nebi: Nyní stalo se spasení, a moc, i království Boha našeho, a moc Krista jeho; nebo svržen jest žalobník bratří našich, kterýž žaloval na ně před obličejem Boha našeho dnem i nocí.[/u]

Satan byl svržen na zem cca po 1260 letech (dnech), počítáno od roku 538 n.l., tzn. cca po roce 1798 (po, tzn. nemusí znamenat ihned v roce 1798, ale i kdykoliv potom např. v roce 1844, jak vyplývá z dalších výpočtů viz Daniel), a zřejmě až do té doby než byl úplně svržen na zem, měl satan ještě omezený přístup k trůnu Boha Otce. Takže to co EGW viděla asi nemohlo být už v době, kdy vystoupil ihned po vzkříšení k Otci a byl vylit duch Svatý (ani hned po 1260 doslovných dnech), ale bylo to později až Ježíš zvítězil jako Michal se svými anděly na nebi nad drakem a jeho anděly (v průběhu 1260 let). I Ježíš řekl, že se to stane (bude), ale neřekl přesně kdy:

Jan 12:29 Ten pak zástup, kterýž tu stál a to slyšel, pravil: Zahřmělo. Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.
30 Odpověděl Ježíš a řekl: Ne pro mneť hlas tento se stal, ale pro vás.
31 Nyníť jest soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven.

...V té kapitole se dočteš např. že Bůh pouští Satana do nebe až před Svůj trůn ve své nepřítomnosti a dovolí mu tam odpovídat na prosby křesťanů démonickým vlivem. (Křesťany, co prosí o Ducha Svatého, ale nevědí/nevěří, že Ježíš odešel (22.října 1844 (středoamerického času :-D))za Otcem pryč ve voze za oponu svatyně)

EGW viděla před trůnem dvě skupiny křesťanů, tu menší, která "i nadále studovala" a přijala Jeho světlo (pravdu) a viděla, jak Ježíš šel za svým Otcem do svatyně svatých (v roce 1844) a následovali jej tam vírou a pochopili co mají dělat než pro ně přijde podruhé jako Ženich pro nevěstu (církev) a pak viděla druhou větší skupinu křesťanů bezstarostnou, která "odpadla" a ani nevšimla, kam Ježíš vlastně odešel (odjel). A protože měl satan tehdy ještě stále přístup k Božímu trůnu, mohl tam křesťany oblbovat svou lží a klamat dítky boží. (Ale myslím,
že ji to Bůh zjevil obrazně, nikoliv doslova.) O tom přece píše podobně i Písmo co bude satan dělat na konci časů a bude to i sám Bůh skrze satana pošle na svět podvody, divy a zázraky:

2 Tesalonickým 2:2 Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze ducha, buďto skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by nastával den Kristův.
3 Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane den Páně, než až prve přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
4 Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, anebo čemuž se děje Božská čest, takže se posadí v chrámě Božím, tak sobě počínaje, jako by byl Bůh.
5 Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil?
6 A nyní co mešká, víte, totiž aby on teprv zjeven byl časem svým.
7 Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.
8 A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
9 Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými,
10 A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
11 A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži,
12 A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.

A katolíci a jiní protestanté než adventisté, kteří věří bájím a satanovým lžím, přijímají od satana dnes v době konce lži, podvody a zázraky.

Třeba tak.,

nebo o satanu zde + časová tabulka na konci:

http://www.bibleazdravi.net/pp.zlo.satan.html

...Stačí Lukáš 11,9-13 aby ti dokázal, že ta vize nikdy nemohla být inspirována Bohem, nebo jeho poslem.

Lukáš 9:11 To když zvěděli zástupové, šli za ním; i přijal je, a mluvil jim o království Božím, a ty, kteříž uzdravení potřebovali, uzdravoval.
12 Den pak počal se nachylovati. I přistoupivše dvanácte učedlníků, řekli jemu: Rozpusť zástupy, ať rozejdouce se do městeček okolních a do vesnic, jdou a hledají pokrmů, nebo jsme tuto na místě pustém.
13 I řekl jim: Dejte vy jim jísti. A oni řekli: Nemámeť víc než pět chlebů a dvě rybě, leč bychom my snad šli a nakoupili na tento všecken lid pokrmů?

Vůbec nechápu co jsi tím Lukášem chtěl říci? Když se zde píše úplně o něčem jiném.


Věděl jsem že budeš odpovídat Jóbem, proto jsem napsal:

,,Bůh pouští Satana do nebe až před Svůj trůn ve své nepřítomnosti a dovolí mu tam odpovídat na prosby křesťanů démonickým vlivem.

A toho Lukáše jsi nepochopil, protože jsi prohodil kapitolu a verše.

.....Stačí Lukáš 11,9-13 aby ti dokázal, že ta vize nikdy nemohla být inspirována Bohem, nebo jeho poslem.

Lukáš 9:11.......
.......Vůbec nechápu co jsi tím Lukášem chtěl říci? Když se zde píše úplně o něčem jiném......


Takže hledej Lukáš 11,9-13 pak teprve suď.

Nemám problém s tím, že Satan má/měl přístup k Božímu trůnu. Mám problém s tím, když někdo vykresluje Boha tak, že nechá svůj trůn a vládu bez dozoru a nechá Satana odpovídat KŘESŤANŮM, kteří prosí o Ducha Svatého, nečistým Duchem.

A ten problém s tím nemám jenom já, ale právě ten Lukáš!Lukáš 11:9  I jáť pravím vám: Proste, a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a budeť vám otevříno.
10  Neb každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.
11  Kterého pak z vás otce prosil by syn za chléb, zdali kamene podá jemu? Aneb za rybu, zdali místo ryby dá jemu hada?
12  Aneb prosil-li by za vejce, zdali podá jemu štíra?
13  Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?

No ale tady je napsáno proste, hledejte a naleznete, tlucte a bude Vám otevříno, a to přece dle popisu ta druhá část křesťanů "stojících před trůnem" nedělala, oni nehledali nezajímali se nestáli ve světle, proto i kdyby jakkoliv pak prosili o Ducha Svatého tak je jasné, že jim ho Bůh Otec neposlal (nedal), ale naopak jim zcela správně poslal satana a jeho bludy viz 2 Tes. 2.2-12. Když se křesťané nezajímají o pravdu, nehledají, ale zato pak chtějí po Bohu Otci poslání Ducha Svatého, pak se není co divit, že jim ho nepošle, ale posílám jim svody, zázraky, což se dnes děje v řkcírkvi, ale hlavně ve všech charismatických církvích, kde ve skutečnosti žádný ducha svatý není, ale je to duch satanův, oni si jen emociálně na svých koncertech a bohoslužbách namlouvají, že je to duch Svatý, byl jsem na mnoha jejich koncertech a vím co se tam i dělo tak vím o čem mluvím. Taky jsem byl jakoby zasažen duchem Svatým, ale pak mi podle Písma došlo, že to duch Svatý být nemohl ani omylem.

Tomáš Plechatý

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatý »

... Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?(Lukáš 11 Bible) !!!!!!!!!

...Poohlédla jsem se po zástupu, který se ještě skláněl před trůnem a nevěděl, že Pán Ježíš jej opustil. Pak se zdálo, že u trůnu stojí satan, aby se pokusil provádět dílo Boží. Viděla jsem ten zástup, hledící k trůnu a modlící se: "Otče, dej nám svého Ducha!" Satan potom na ně dechl nesvatý vliv, v němž bylo světlo a mnoho moci, avšak žádná čistá láska, žádná radost, žádný pokoj. Záměrem satanovým bylo udržovat je v bludu, zaostalosti a klamat dítky Boží..... (Rané spisy, kapitola konec 2300 dní)

Sama EGW píše, že to byly dítky Boží, píše, že se modlili k Otci o to aby jim dal svého Ducha - Ducha Svatého!!!
A dechl na ně Satan u Božího trůnu a Bůh to dopustil

To píše EGW a je to snad hned to první co vydala za knihu.

Tuto kapitolu a vidění Jménem Ježíše Krista PROKLÍNÁM a stejně tak každého, kdo toto hlásá, byť by to byl sám anděl z nebe!!!!!!!!!!
Mikime jestli ti je opravdu milejší tento blud, než slova zaslíbení a naděje od samotného Ježíše Krista, tak nad tebou lámu hůl.

To vidění dělá z Ježíše LHÁŘE!!!

PROSÍM TĚ ZVAŽ TO, ODHOĎ ZLÉ A DRŽ SE DOBRÉHO. COPAK TI TO DO OČÍ NEBIJE?!!??!?!?!

To jako nemůže žádný křesťan dnes si být jistý, když se modlí o Ducha Svatého jen proto, že odmítl ty nesmysly s koncem světa roku 1843 a když se opravili tak s rokem 1844 a potom s tou změnou na svatyni svatých.

2x sami adventní průkopníci museli uznat svou chybu a revidovat své učení a stejně i napotřetí z něj udělali takzvaně SVĚTLO, takže podle tohoto vidění, když tomu nesmyslu o svatyni svatých (změna v roce 1844) nevěříš, tak na prosby k Bohu ti bude odpovídat Satan!??!!??!?!?,!

Ještě jednou to učení proklínám. Na tom není ani špetka Boží pravdy.
Všichni co to tu čtete, varujte se toho!! Držte se bible a evangelia Ježíše Krista, jeho slov a jeho zaslíbení.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Karol Schneider napísal:mikim

1. Veris, ze vse, co bylo soucasti zapsaneho uceni Ellen Gould Whiteové je opravdu nadcasovym inspirovanym Bozim slovem a je to v plnem souladu s ucenim Krista v Bozim slove Pravdy v NZ ? Nepripoustis, ze se ve sve dobe v nekterych vecech mohla mylit a pouze vyjadrila sve vlastni neuplne a treba nepresne pochopeni urcitych textu Boziho slova na ktere se dnes uz i vecsina vericich CASD diva zcela jinak ?

2. Veris, ze je spravne nekterymi vericim CASD oznacovana za novodeho proroka rovnocenneho prorokum zapisujicim inspirovane Bozi slova Pravdy 66 knih SZ a NZ ?

1. Věřím, že to co napsala je pravda, i když asi 1-5% z toho co jsem četl úplně nerozumím, každopádně je to v souladu s Biblí, a samozřejmě nás EGW informuje o mnoha nových věcech, o kterých se v Písmu nemluví v souladu s tím co řekl Ježíš než odešel, volně řečeno: "ještě bych Vám toho chtěl hodně povědět, ale nyní to nemůžete snésti". K čemu by byla učedníkům sdělená pravda týkající se nás dnes v době konce? Asi k ničemu. A ano mohla se mýlit, vždyť sama napsala, že není neomylná, ale nevěřím, že se mýlila v tom, co ji Bůh skrze anděly zjevil. A jestli se podle Tebe většina členů na ni dívá jinak nebo ji nevěří, tak to je jejich problém, valná většina členů církve asd také nebude spasena, ale spasen bude jen ostatek z ostatku, mým odhadem sotva 1-2 miliony (a mezi němi budou i všichni ti, kteří věří EGW co napsala).

2. Ano je tak označována právě věřícími z církve asd, zatímco ona sama až do smrti, že by měla být prorokem nepřijala, jako proroka ji prohlásila sama církev po její smrti na Generální konferenci. A bylo to v době, kdy ona sama předpověděla 1 a 2. sv. válku a jiné věci, které se začaly postupně vyplňovat. Už dříve se například vyplnila její předpověď války Severu proti Jihu. Sama sebe prohlašovala za posla božího, kterému byla předávána pravda, aby ji šířila dále.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Tomáš Plechatý napísal:... Poněvadž tedy vy, zlí jsouce, umíte dobré dary dávati dětem svým, čím více Otec váš nebeský dá Ducha svatého těm, kteříž ho prosí?(Lukáš 11 Bible) !!!!!!!!!

...Poohlédla jsem se po zástupu, který se ještě skláněl před trůnem a nevěděl, že Pán Ježíš jej opustil. Pak se zdálo, že u trůnu stojí satan, aby se pokusil provádět dílo Boží. Viděla jsem ten zástup, hledící k trůnu a modlící se: "Otče, dej nám svého Ducha!" Satan potom na ně dechl nesvatý vliv, v němž bylo světlo a mnoho moci, avšak žádná čistá láska, žádná radost, žádný pokoj. Záměrem satanovým bylo udržovat je v bludu, zaostalosti a klamat dítky Boží..... (Rané spisy, kapitola konec 2300 dní)

Sama EGW píše, že to byly dítky Boží, píše, že se modlili k Otci o to aby jim dal svého Ducha - Ducha Svatého!!!
A dechl na ně Satan u Božího trůnu a Bůh to dopustil

To píše EGW a je to snad hned to první co vydala za knihu.

Tuto kapitolu a vidění Jménem Ježíše Krista PROKLÍNÁM a stejně tak každého, kdo toto hlásá, byť by to byl sám anděl z nebe!!!!!!!!!!
Mikime jestli ti je opravdu milejší tento blud, než slova zaslíbení a naděje od samotného Ježíše Krista, tak nad tebou lámu hůl.

To vidění dělá z Ježíše LHÁŘE!!!

PROSÍM TĚ ZVAŽ TO, ODHOĎ ZLÉ A DRŽ SE DOBRÉHO. COPAK TI TO DO OČÍ NEBIJE?!!??!?!?!

To jako nemůže žádný křesťan dnes si být jistý, když se modlí o Ducha Svatého jen proto, že odmítl ty nesmysly s koncem světa roku 1843 a když se opravili tak s rokem 1844 a potom s tou změnou na svatyni svatých.

2x sami adventní průkopníci museli uznat svou chybu a revidovat své učení a stejně i napotřetí z něj udělali takzvaně SVĚTLO, takže podle tohoto vidění, když tomu nesmyslu o svatyni svatých (změna v roce 1844) nevěříš, tak na prosby k Bohu ti bude odpovídat Satan!??!!??!?!?,!

Ještě jednou to učení proklínám. Na tom není ani špetka Boží pravdy.
Všichni co to tu čtete, varujte se toho!! Držte se bible a evangelia Ježíše Krista, jeho slov a jeho zaslíbení.

...Viděla jsem trůn, na němž seděl Otec a Syn. Upřeně jsem pozorovala Ježíšovu tvář a obdivovala jsem Jeho půvabnou postavu. Otcovu postavu jsem nemohla vidět, protože ji zakrýval oblak zářícího světla Tázala jsem se Pána Ježíše, má-li Otec postavu jako On. Řekl, že je tomu tak, avšak že Jej nemohu vidět, protože kdybych viděla slávu Jeho osoby, musela bych zemřít. Před trůnem jsem viděla lid adventní - církev Boží - a svět.Viděla jsem dvě skupiny lidu. V jedné se lidé skláněli před trůnem v hlubokém zaujetí, kdežto v druhé skupině stáli všichni lhostejně a bezstarostně. Ti, kteří se skláněli před trůnem, přinášeli Pánu Ježíši své modlitby a dívali se jen na Něho; potom On pohleděl na svého Otce a zdálo se, že za ně prosí. Světlo vycházelo od Otce na Syna a od Syna se rozlévalo na modlící se skupinu. Pak jsem viděla jak nesmírně jasné světlo vyšlo od Otce na Syna, a ze Syna proudilo na lid před trůnem. Avšak jen málo bylo těch, kteří přijímali toto veliké světlo. Mnozí vystupovali z dosahu světla a ihned je odmítali; jiní byli bezstarostní, vůbec nedbali na toto světlo a ono se od nich přesunulo pryč. Někteří ho však s láskou opatrovali a šli, aby se skláněli s tím malým, modlícím se zástupem. Všichni v tom malém zástupu přijali ono světlo a radovali se z něho a jejich obličeje zářily jeho slávou.

Viděla jsem Otce, jak povstal z trůnu a odjel v ohnivém voze do svatyně svatých za oponu a jak se posadil. Potom Pán Ježíš povstal z trůnu a většina těch, kteří se před Ním skláněli, povstali s ním. Když On povstal, neviděla jsem žádný paprsek světla, který by se rozléval nad tím bezstarostným davem lidí; oni byli ponecháni v úplné temnotě. Ti, kteří povstali současně s Ježíšem, měli stále své oči upřeny na Něj, když opustil trůn a vyvedl je kousek cesty. Potom pozvedl svou pravici a slyšeli jsme, jak mluvil laskavým hlasem: "Čekejte zde, jdu ke svému Otci, abych přijal království; zachovejte svá roucha čistá a já brzy opět přijdu ze svatby a vezmu vás k sobě." Pak se tam, kde byl Pán Ježíš, objevil oblakový vůz s koly, podobnými ohni, obklopen anděly. Pán Ježíš vstoupil do vozu a byl nesen do svatyně svatých, kde seděl Otec. Potom jsem viděla Pána Ježíše, toho pravého, Nejvyššího kněze, jak stál před Otcem. Na okraji Jeho roucha byly střídavě rolničky a granátová jablka. Ti, kteří povstali s Ježíšem, sledovali Jej ve víře do svatyně svatých a modlili se: "Otče, dej nám svého Ducha!" Pán Ježíš pak dechl na ně Ducha svatého. V tomto dechnutí bylo světlo, moc, hojnost lásky, radosti a pokoje.

Poohlédla jsem se po zástupu, který se ještě skláněl před trůnem a nevěděl, že Pán Ježíš jej opustil. Pak se zdálo, že u trůnu stojí satan, aby se pokusil provádět dílo Boží. Viděla jsem ten zástup, hledící k trůnu a modlící se: "Otče, dej nám svého Ducha!" Satan potom na ně dechl nesvatý vliv, v němž bylo světlo a mnoho moci, avšak žádná čistá láska, žádná radost, žádný pokoj. Záměrem satanovým bylo udržovat je v bludu, zaostalosti a klamat dítky Boží.

Jedna skupina lidí (křesťanů) menšina se skláněli k Ježíši, modlili se a světlo od Otce proudilo na ně skrze Ježíše, ti pak následovali Ježíše ještě kousek po cestě do svatyně svatých...Ti se modlili o svatého Otcova Ducha a Pán Ježíš ho na ně vdechl.

Zjevení Janovo 14:4  Totoť jsou ti, kteříž s ženami nejsou poskvrněni; nebo panicové jsou. Tiť jsou, jenž následují Beránka, kamž by koli šel; tiť jsou koupeni ze všech lidí, prvotiny Bohu a Beránkovi.

Jan 20:21  Tedy řekl jim opět: Pokoj vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás.
22  To pověděv, dechl, a řekl jim: Přijměte Ducha svatého.

V druhé větší lhostejné a bezstarostné skupině stáli všichni a nejspíše se i někteří z nich "skláněli" před Otcem a Ježíšem, ale nemodlili se k němu, protože to byli ti, co si nevšimli, že již celý zástup před trůnem Ježíš opustil, to rozhodně nebyli ti, co ho ještě kousek následovali do svatyně svatých.
Tobě tady jde o to slovíčko "skláněli" (které v popisování obou skupin poprvé EGW nepoužila) a myslíš si, že to jsou i ti z té malé skupiny, která se k němu modlila a obdržela před tím od Něj Ducha svatého. Tak ti z menší skupiny to už určitě být nemohli, když už Ducha svatého obdrželi.
Ano ta větší skupina se mohla klidně také sklánět (třeba jen tak na oko, aby se opičili po druhých okolo) a prosit o Ducha Svatého, ale jak už jsem napsal menší skupina se modlila k Bohu a prosila o světlo, a tím světlem je míněná zcela jistě Boží PRAVDA, zatímco druhá větší lhostejná a bezstarostná skupina o světlo neprosila, proto jim Bůh skrze satana, který měl ještě přístup k trůnu, poslal "ducha bludu".

znovu opakuji verše 2 Tes. 2.
8 A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst svých a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
9 Kteréhožto nešlechetníka příští jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a divy i zázraky lživými,
10 A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
11 A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů, aby věřili lži,
12 A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.

Vše co zde napsala tady souhlasí s Písmem.

...Sama EGW píše, že to byly dítky Boží, píše, že se modlili k Otci o to aby jim dal svého Ducha - Ducha Svatého!!!
A dechl na ně Satan u Božího trůnu a Bůh to dopustil

Ano všichni co tam byli byli "dítky Boží", jak adventní lid tak lid ze světa vč. jiných křesťanů, kteří se sice modlili o Ducha svatého, ale nepřijali předtím jako menší skupina to SVĚTLO (PRAVDU) a nenásledovali Ježíše kamkoliv jde (do svatyně svatých). Proto jim Bůh namísto Ducha svatého seslal skrze satana "ducha bludu".

Zjevení Janovo 21:24  A národové lidí k spasení přišlých, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho.
Efezským 6:14  Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,
1 Janův 3:18  Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

...Tuto kapitolu a vidění Jménem Ježíše Krista PROKLÍNÁM a stejně tak každého, kdo toto hlásá, byť by to byl sám anděl z nebe!!!!!!!!!!
Mikime jestli ti je opravdu milejší tento blud, než slova zaslíbení a naděje od samotného Ježíše Krista, tak nad tebou lámu hůl.

To vidění dělá z Ježíše LHÁŘE!!!

PROSÍM TĚ ZVAŽ TO, ODHOĎ ZLÉ A DRŽ SE DOBRÉHO. COPAK TI TO DO OČÍ NEBIJE?!!??!?!?!

Jménem Ježíše Krista si proklínej koho chceš, lámej si hůl nad kým chceš, ale dej si pozor, abys sám nebyl jednou u soudu Ježíšem Kristem proklet za svá rouhavá slova vůči poslu božímu EGW, které to On zjevil a posměvavá slova ve svých článcích vůči CASD.

„Bylo mi ukázáno, že někteří by zveřejněné vidění přijali, protože posuzují strom podle jeho plodů. Jiní se podobají pochybujícímu Tomášovi. Nedokážou uvěřit zveřejněným svědectvím ani být přesvědčeni svědectvím jiných. Chtějí vidět a mít pro sebe důkazy jedině osobně. Takových lidí bychom se neměli stranit, ale prokazovat jim mnoho trpělivosti a bratrské lásky až do doby, kdy se rozhodnou, buď pro nebo proti vidění. Když bojují proti vidění, o kterých nic neví, a jejich odpor jde tak daleko, že začínají být nazlobeni na ty, kteří věří, že vidění jsou od Boha, mluví o tom během shromáždění a těší se z poučení, které díky tomu obdrží, potom může církevní společenství vědět, že tyto osoby nemají pravdu. Boží lid by se neměl před takto nespokojenými lidmi hrbit, ustupovat jim, a obětovat svoji svobodu. Bůh své církvi svěřil duchovní dary, aby z nich měli užitek. Když se osoby, které předstírají, že věří pravdě, těmto darům staví na odpor a proti viděním bojují, ocitají se duše skrze jejich vliv v nebezpečí. Potom je na čase začít konat, aby nebyli slabí skrze jejich vliv vedení do omlu“ (1T 327f)

[KB1613] 1Te 5:20 Proroctvím nepohrdejte,

[NBK] 1Te 5:21 Všechno prověřujte; co je dobré, [toho] se držte.

Odmítnutím proroků byl odmítnut sám Bůh:
[KB1613] 2Pa 36:15 A když posílal Hospodin Bůh otců jejich k nim posly své, ráno vstávaje a posílaje, proto že se přívětivě měl k lidu svému a k příbytku svému:
[KB1613] 2Pa 36:16 Posmívali se poslům Božím, a pohrdali slovy jeho, a za svůdce měli proroky jeho, až se rozpálila prchlivost Hospodinova na lid jeho, tak aby nebylo žádného uléčení.
17  I přivedl na ně krále Kaldejského, kterýž zmordoval mládence jejich mečem v domě svatyně jejich, a neodpustil mládenci ani panně, starci ani kmeti. Všecky dal v ruku jeho.

...Ještě jednou to učení proklínám. Na tom není ani špetka Boží pravdy.
Všichni co to tu čtete, varujte se toho!! Držte se bible a evangelia Ježíše Krista, jeho slov a jeho zaslíbení.[/quote]

Jak se říká dvakrát měř a pak jednou řež. Ale ty to nechápeš a řežeš hned všechny hlava nehlava... ::good::

Karol Schneider
Príspevky: 357
Dátum registrácie: 01 Apr 2017, 11:56
Kontaktovať používateľa:

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa Karol Schneider »

mikim napísal: "...Viděla jsem trůn, na němž seděl Otec a Syn..."
Mikime tato jeji slova jsou zcela jasne pozdejsim demonskym bludem, ktery se projevil i v uceni odpadlickeho krestanstvi po smrti apostolu.

Syn nesedi na stejnem tronu jako Otec. Pouze Otec je vecnym BOHEM od ktereho je VSE a je mnohem mocnejsi duchovni bytosti jak Bozi Syn Jezis Kristus, ktereho vzkrisene oslavene telo jeho ucenici videli nez vystoupil na nebesa k Otci. Samozrejme v nebi, kde se Bozi Syn POSADIL PO PRAVICI OTCE, KDE NESEDI SPOLU S OTCEM NA JEDNOM TRONU dostal i on sam vyznamne postaveni a moc, kde sedi na jinem tronu vedle neho, ale i tak neni a ani nikdy nebyl a nebude ROVEN OTCI, jak to uci ve svem pozdejsim uceni krestansky odpadlici, kteri se nepridrzuji uceni Boziho slova PRAVDY a sli nad to co bylo zapsane a liskou filozofii prekroutili a pokrivili uceni Boziho slova ucenim o trojjedinem bohu, ktere neni ucenim Krista ani jeho apostolu a uceniku z 1 stoleti.

Z tohoto falesneho uceni o trojjedinem bohu pak povztalo i toto rimske modlarstvi jeste i dnes viditelne i v miste kde bydlim.
http://ukrizovananekonecnalaskamilujemt ... rojica.jpg

Navic toto uceni vedlo i k dalsimu odpadlickemu modlarstvi a k uctivani dalsi modly krize (prevzaty symbol z uctivani slunecneho boha) a Marie jako BOHORODICKY. http://www.czssurany.sk/images/162.jpg Socha na hlavnim oltari v Bazilice v Sastine kde je socha jakoze Marie korunovana papezem a je uctivana jako bohyne stejne jak byla kdysi v egypte uctivana i bohyne ISIS (ESET).

"1. Nám nepatří nic, Jehovo, nám nepatří nic, ale svému jménu vzdej slávu podle své milující laskavosti, podle své opravdovosti.
 2 Proč by měly národy říkat: „Kdepak je jejich Bůh?“ 3 Ale náš Bůh je v nebesích; vše, co ho těšilo [činit], učinil. 4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo rukou pozemského člověka. 5 Ústa mají, ale nemohou mluvit; oči mají, ale nemohou vidět; 6 uši mají, ale nemohou slyšet.
Nos mají, ale nemohou čichat. 7 Ruce jsou jejich, ale hmatat nemohou. Nohy jsou jejich, ale chodit nemohou; z hrdla nevydají zvuk.

 8 Ti, kdo je dělají, stanou se podobnými přesně jim, všichni, kdo v ně důvěřují." (ZALM 115)
mikim napísal: "...Ti, kteří se skláněli před trůnem, přinášeli Pánu Ježíši své modlitby a dívali se jen na Něho; potom On pohleděl na svého Otce a zdálo se, že za ně prosí. Světlo vycházelo od Otce na Syna a od Syna se rozlévalo na modlící se skupinu..."
I toto je zcela jasne nebiblicke demonske uceni, lebo ranni krestani se nikdy nemodlili ke Kristovi a neuctivali ho jako nejakeho noveho BOHA, ale ho vnimali jako Bohem ustanoveneho PANA a KRALE, VELEKNEZE a PROSTREDNIKA, ktery je pro ne cestou k nebeskemu OTCI, kteri i nadale zustal i pro verici krestany jedinym uctivanym BOHEM, kteremu SKRZE KRISTA predkladali i sve modlidby a prosby. Prime osloveni Krista jako Bohem ustanoveho Pana a Krale uznavajich jeho bozske postaveni jako Boziho Syna je v poradku pokud ten kdo tohle dela ma na mysli to, ze Kristus je PANEM k oslave NEJVYSSIHO BOHA OTCE YHWH a toto jeho postaveni, ktere od OTCE DOSTAL je pouze docasne.

VELEKNEZ neni predmetem uctivani, ale je ten, kdo slouzi a prinasi obete v prospech tech co se usiluji o smireni s NEJVYSSIM BOHEM YHWH - OTCEM.

V teto veci jsou i velice dobre v kontextu prelozena tato slova zapsana apostolem Pavlem v liste Filipskym 2 kap. v prekladu NS. Zde maji odpadlicky krestane umysl vkladat do tohto textu sve pozdejsi odpadlicke uceni prekroucenim a spatnym prekladem i vykladem tohoto textu co je ale mozne udelat pouze jeho vytrzenim z kontextu a ignorujic i dalsi jasna slova zapsana v dane veci na jinych mistech v Bozim slove Pravdy.

"5 Zachovejte si takový myšlenkový postoj, jaký měl i Kristus Ježíš, 6 který, ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl roven Bohu. 7 Ne, ale zřekl se sám sebe, přijal podobu otroka a stal se podobným lidem. 8 Více než to: Když se nalézal v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až do smrti, ano, smrti na mučednickém kůlu. 9 Právě proto ho také Bůh (YHWH OTEC) vyvýšil do nadřazeného postavení a laskavě mu dal jméno, které je nad každým jiným jménem, 10 aby v Ježíšově jménu klekalo každé koleno těch v nebi a těch na zemi a těch pod zemskou půdou 11 a aby každý jazyk otevřeně uznával, že Ježíš Kristus je Pánem ke slávě Boha, Otce." (Filipskym 2 kap.)

To je i v souladu s temito Pavlovima slovami a vyznanim viry rannich krestanu vernych Kristovemu uceni.

"...modla není ve světě nic a že není žádný Bůh kromě jednoho. 5 Ačkoli jsou totiž ti, kdo jsou nazýváni „bohy“, ať v nebi, nebo na zemi, právě jako je mnoho „bohů“ a mnoho „pánů“, 6 pro nás je skutečně jeden Bůh, Otec, z něhož je všechno, a my pro něho; a je jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, a my skrze něho. 7 Ne všichni ovšem mají toto poznání..." (1 Korintskym 8 kap.)

"O cokoli také poprosíte v mém jménu, udělám to, aby byl Otec oslaven ve spojitosti se Synem." (ev Jana 14:13)
"Vy jste nevyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil, abyste dále šli a stále přinášeli ovoce a aby vaše ovoce zůstalo; aby cokoli, oč poprosíte Otce v mém jménu, vám dal." (ev. Jana 15:16)
"A v ten den mi nepoložíte vůbec žádnou otázku. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Jestliže Otce o něco poprosíte, dá vám to v mém jménu." (ev Jana 16:23)

"Potom mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.‘“ (Matous 4:10)
"...praví ctitelé budou uctívat Otce duchem a pravdou, neboť Otec skutečně hledá takové [lidi], aby ho uctívali." (ev Jana 4:23)
"A dnem i nocí nemají odpočinek, neboť říkají: „Svatý, svatý, svatý je Jehova Bůh, Všemohoucí, který byl a který je a který přichází.“
9 A když živí tvorové vzdávají slávu a čest a díky Tomu, který sedí na trůnu, Tomu, který žije po celou věčnost, 10 těch čtyřiadvacet starších padá před Tím, který sedí na trůnu, a uctívají Toho, který žije po celou věčnost, a metají své koruny před trůn a říkají: 11 „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“" (Zjeveni 4 kap)

"1 Potom jsem slyšel [něco], co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi. Řekli: „Chvalte Jah! Záchrana a sláva a moc patří našemu Bohu,...4 A těch čtyřiadvacet starších a čtyři živí tvorové padli a uctívali Boha, který sedí na trůnu, a řekli: „Amen! Chvalte Jah!“...10 Na to jsem padl k jeho nohám, abych ho uctíval. Ale říká mi: „Pozor! Nedělej to! Jsem jen spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají dílo [vydávání] svědectví o Ježíšovi. Uctívej Boha, neboť vydávání svědectví o Ježíšovi je to, co inspiruje k prorokování.“" (Zjeveni 19 kap.)
mikim napísal:"...Sama EGW píše, že to byly dítky Boží, píše, že se modlili k Otci o to aby jim dal svého Ducha - Ducha Svatého!!!"
Vyse si se zminil, ze napsala a rekla "přinášeli Pánu Ježíši své modlitby" na co sem i reagoval.

Kez by jsi se tedy i ty drzel toho, co jsi vyse napsal.
[NBK] 1Te 5:21 Všechno prověřujte; co je dobré, [toho] se držte.

EGW vse zcela jiste v souladu s ucenim Boziho slova Pravdy nenapsala a byla i sama ve velke mire stale ovlyvnena podzdejsim demonskym nekrestanskym a odpadlickym ucenim, ktere se stalo soucasti presvedceni nekterych lidi, kteri uverili LZI, lebo si nezachovali svoji vernou oddanost a lasku k Nejvyssimu Bohu YHWH k Otci, jako poslusni Kristovi ucenici a nasledovnici.

mikim napísal:...Ještě jednou to učení proklínám. Na tom není ani špetka Boží pravdy.
Všichni co to tu čtete, varujte se toho!! Držte se bible a evangelia Ježíše Krista, jeho slov a jeho zaslíbení.
Kez by se toho ve vsem dusledne drzela predevsim i ona sama. Neocekavejme, ale ze kdokoliv z nas bude mit v nejake veci uplne poznani.
Chvalim CASD za to, ze opravdu udelali obrovsky kus prace v obnove cisteho uctivani i kdyz stale jeste neudelali napravu v te zasadni veci od, ktere primo zavisi i pozehnani vecnym zivotem.

"3 To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.Oslavil jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi dal, abych [je] konal...6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali tvé slovo. 7 Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe; 8 protože výroky, které jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali a určitě poznali, že jsem vyšel jako tvůj představitel, a uvěřili, že jsi mě vyslal...14 Dal jsem jim tvé slovo, ale svět je nenávidí, protože nejsou částí světa, stejně jako já nejsem částí světa.
15 Prosím tě, ne abys je vzal ze světa, ale abys nad nimi bděl kvůli tomu ničemnému. 16 Nejsou částí světa, právě jako já nejsem částí světa. 17 Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda....25 Spravedlivý Otče, svět tě vskutku nepoznal; ale já jsem tě poznal a oni poznali, že jsi mě vyslal. 26 A dal jsem jim tvé jméno na vědomí a dám je na vědomí, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, a já ve spojení s nimi.“" ev Jana 17 kap. KRISTOVA slova v jeho modlidbe adresovane OTCI Nejvyssimu BOHU, ktereho svate jmeno je YHWH

"20 Kristus však byl vzbuzen z mrtvých, první ovoce z těch, kdo usnuli [ve smrti]. 21 Poněvadž je totiž smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka (na zemi jim Bozi Syn Jezis Kristus opravdu byl). 22 Vždyť právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v KRISTU budou všichni oživeni. 23 Ale každý ve svém vlastním pořadí: Kristus, první ovoce, potom ti, kdo patří KRISTU, během jeho přítomnosti. 24 Potom konec, až předá království svému Bohu a Otci, když [předt-ím] přivede vniveč všechnu vládu a všechnu autoritu a moc. 25 Musí totiž kralovat, dokud mu [Bůh] nepoloží všechny nepřátele pod nohy. 26 Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt. 27 [Bůh] totiž „mu všechno podřídil pod nohy“. Ale když říká, že ‚všechno bylo podřízeno‘, je zřejmé, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. 28 Ale až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh (OTEC - YHWH) byl každému vším." (NZ 1 Korintskym 15 kap.)

"A Jehova (YHWH) se stane králem nad celou zemí. V ten den se Jehova (YHWH) prokáže být jediný a jeho jméno jediné." (prorok Zecharjas 14:9)

1 Bozi prikazani stale platne i pro verici krestany.
"אָֽנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ v slovenčine to je Ja som Jehovah tvoj Boh" Toto uz vam tu v teme pod Bozim menom uviedol aj Dusan Seberiny, ale tomu stale vecsina veriacich z CASD nevenuje dostatocnu pozornost a dalej podporuju FALSOVANIE Bozieho slova (trebars nahradzovanim Bozieho svateho mena ludmi vymyslenym titulom Hospodin), kde dokonca toto falsovanie schvaluju aj na mieste, kde v tabulkach 10-tora tieto slova NAJVYSSI BOH OTEC so svatym menom YHWH toto svoje meno 10x zapisal svojou mocou do tychto tabuliek, ktore potom odovzdal Mojzisovi.

"„Které přikázání je první ze všech?“ 29 Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Jehova(YHWH), náš Bůh, je jeden Jehova (YHWH), 30 a budeš milovat Jehovu (YHWH), svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a celou svou silou.‘" (Marek 12 kap.)

Tomáš Plechatý

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Plechatý »

Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.

Karole Schneidere udělal bys lépe, kdybys se vyjadřoval k tématům, ve kterých máš přehled.

Jak adventismus, tak badatelé bible vznikli z Milleritů a jejich přístupu k bibli, který je dodnes vede k extrémním stanoviskům.

Vytrhávání veršů z kontextu, aby se z nich udělaly tkzv. dokazovací texty, víra, že na dané téma stačí vždycky najít všechny výskyty v bibli a položit je vedle sebe a tím přijdeme na správnou odpověď. Téměř žádná potřeba Ducha svatého v praxi. A místo přiznání své chyby při mylném výpočtu konce světa (1844 a 1914) obě skupiny dodnes natvrdle opakují, že se nespletly, jen je výklad dnes trochu upravený a jejich odpůrci odmítají ,,velkou Boží pravdu".

Obě skupiny jsou v původním jádru upnuté na racionalizaci, grafy, proroctví, výpočty, symboly, a to pravé poznání pravdy, které jim zajistí spásu - samozřejmě poslušností projevenou v (dodržování soboty/vyslovování jména Jehova/zdržováním se nečistého masa/ zdržováním se krve atd.)

Ani pro jednu skupinu v jádru nebyli nikdy ostatní křesťané rovnocenní partneři, vždy pro ně měli nálepku a výčitky.( minimálně interně ve svých publikacích, když ne i veřejně) A slovo láska a milost z úst ostatních křesťanů těmto skupinám vždy znělo lacině až drze, protože tyto důrazy jsou pro ně až druhořadé, první místo vždy zaujímalo jedinečné poznání/přítomná pravda dané skupiny.

Jděte s tím oba k šípku. (Mikim i Karol Schneider) Oba jste krásnou ukázkou toho, jaké charaktery lidí tato náboženství produkují. A jste oba ještě náležité hrdí na to, kdo jste a jak jste věrní učení své denominace.

Neregistrovaný

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

ranni krestani se nikdy nemodlili ke Kristovi
Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“
5 Zachovejte si takový myšlenkový postoj, jaký měl i Kristus Ježíš, 6 který, ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl roven Bohu. 7 Ne, ale zřekl se sám sebe, přijal podobu otroka a stal se podobným lidem. 8 Více než to: Když se nalézal v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až do smrti, ano, smrti na mučednickém kůlu. 9 Právě proto ho také Bůh (YHWH OTEC) vyvýšil do nadřazeného postavení a laskavě mu dal jméno, které je nad každým jiným jménem, 10 aby v Ježíšově jménu klekalo každé koleno těch v nebi a těch na zemi a těch pod zemskou půdou 11 a aby každý jazyk otevřeně uznával, že Ježíš Kristus je Pánem ke slávě Boha, Otce."
Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. 9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí – 11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Je dobré si všimnout rozdíly v této pasáži:
-ekumena hovoří o smýšlení v Kristu, tedy zakotvené v Kristu; SJ hovoří o myšlenkovém postoji Krista
-EB JK byl svou podstatou(bytím) roven Bohu;SJ JK neuvažoval, že by byl roven Bohu
-Bůh Ježíše vyvýšil nade vše a dal mu jméno nade všechna jména;SJ vyvýšil do nadřazeného postavení, přidávají slovo "laskavě" (dostal jméno, tedy milostivě)

I na této malinké pasáži je vidět snahu SJ snížit úlohu Krista, jeho podstaty.Překlad NS opravdu nezklamal.
V teto veci jsou i velice dobre v kontextu prelozena tato slova zapsana apostolem Pavlem v liste Filipskym 2 kap. v prekladu NS.
To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.
Opět snaha o mezičlánek mezi Bohem a lidmi, tedy vsunout tam potřebu organizace SJ, ti přece předávají poznání o Bohu
A aby lidé přijímali poznání o Kristu, ne přímo Krista.
Ekumena to formuluje zcela jinak-spása je v poznání Boha, ne v přijímání poznání a v Kristu:

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Tož tak, SJ mají skutečné "odborníky" na překlady Písma.

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Karol Schneider napísal:
mikim napísal: "...Viděla jsem trůn, na němž seděl Otec a Syn..."
Mikime tato jeji slova jsou zcela jasne pozdejsim demonskym bludem, ktery se projevil i v uceni odpadlickeho krestanstvi po smrti apostolu.

Syn nesedi na stejnem tronu jako Otec. Pouze Otec je vecnym BOHEM od ktereho je VSE a je mnohem mocnejsi duchovni bytosti jak Bozi Syn Jezis Kristus, ktereho vzkrisene oslavene telo jeho ucenici videli nez vystoupil na nebesa k Otci. Samozrejme v nebi, kde se Bozi Syn POSADIL PO PRAVICI OTCE, KDE NESEDI SPOLU S OTCEM NA JEDNOM TRONU dostal i on sam vyznamne postaveni a moc, kde sedi na jinem tronu vedle neho, ale i tak neni a ani nikdy nebyl a nebude ROVEN OTCI, jak to uci ve svem pozdejsim uceni krestansky odpadlici, kteri se nepridrzuji uceni Boziho slova PRAVDY a sli nad to co bylo zapsane a liskou filozofii prekroutili a pokrivili uceni Boziho slova ucenim o trojjedinem bohu, ktere neni ucenim Krista ani jeho apostolu a uceniku z 1 stoleti.

Z tohoto falesneho uceni o trojjedinem bohu pak povztalo i toto rimske modlarstvi jeste i dnes viditelne i v miste kde bydlim.
http://ukrizovananekonecnalaskamilujemt ... rojica.jpg

Navic toto uceni vedlo i k dalsimu odpadlickemu modlarstvi a k uctivani dalsi modly krize (prevzaty symbol z uctivani slunecneho boha) a Marie jako BOHORODICKY. http://www.czssurany.sk/images/162.jpg Socha na hlavnim oltari v Bazilice v Sastine kde je socha jakoze Marie korunovana papezem a je uctivana jako bohyne stejne jak byla kdysi v egypte uctivana i bohyne ISIS (ESET).

"1. Nám nepatří nic, Jehovo, nám nepatří nic, ale svému jménu vzdej slávu podle své milující laskavosti, podle své opravdovosti.
 2 Proč by měly národy říkat: „Kdepak je jejich Bůh?“ 3 Ale náš Bůh je v nebesích; vše, co ho těšilo [činit], učinil. 4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo rukou pozemského člověka. 5 Ústa mají, ale nemohou mluvit; oči mají, ale nemohou vidět; 6 uši mají, ale nemohou slyšet.
Nos mají, ale nemohou čichat. 7 Ruce jsou jejich, ale hmatat nemohou. Nohy jsou jejich, ale chodit nemohou; z hrdla nevydají zvuk.

 8 Ti, kdo je dělají, stanou se podobnými přesně jim, všichni, kdo v ně důvěřují." (ZALM 115)
mikim napísal: "...Ti, kteří se skláněli před trůnem, přinášeli Pánu Ježíši své modlitby a dívali se jen na Něho; potom On pohleděl na svého Otce a zdálo se, že za ně prosí. Světlo vycházelo od Otce na Syna a od Syna se rozlévalo na modlící se skupinu..."
I toto je zcela jasne nebiblicke demonske uceni, lebo ranni krestani se nikdy nemodlili ke Kristovi a neuctivali ho jako nejakeho noveho BOHA, ale ho vnimali jako Bohem ustanoveneho PANA a KRALE, VELEKNEZE a PROSTREDNIKA, ktery je pro ne cestou k nebeskemu OTCI, kteri i nadale zustal i pro verici krestany jedinym uctivanym BOHEM, kteremu SKRZE KRISTA predkladali i sve modlidby a prosby. Prime osloveni Krista jako Bohem ustanoveho Pana a Krale uznavajich jeho bozske postaveni jako Boziho Syna je v poradku pokud ten kdo tohle dela ma na mysli to, ze Kristus je PANEM k oslave NEJVYSSIHO BOHA OTCE YHWH a toto jeho postaveni, ktere od OTCE DOSTAL je pouze docasne.

VELEKNEZ neni predmetem uctivani, ale je ten, kdo slouzi a prinasi obete v prospech tech co se usiluji o smireni s NEJVYSSIM BOHEM YHWH - OTCEM.

V teto veci jsou i velice dobre v kontextu prelozena tato slova zapsana apostolem Pavlem v liste Filipskym 2 kap. v prekladu NS. Zde maji odpadlicky krestane umysl vkladat do tohto textu sve pozdejsi odpadlicke uceni prekroucenim a spatnym prekladem i vykladem tohoto textu co je ale mozne udelat pouze jeho vytrzenim z kontextu a ignorujic i dalsi jasna slova zapsana v dane veci na jinych mistech v Bozim slove Pravdy.

"5 Zachovejte si takový myšlenkový postoj, jaký měl i Kristus Ježíš, 6 který, ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl roven Bohu. 7 Ne, ale zřekl se sám sebe, přijal podobu otroka a stal se podobným lidem. 8 Více než to: Když se nalézal v lidské podobě, pokořil se a stal se poslušným až do smrti, ano, smrti na mučednickém kůlu. 9 Právě proto ho také Bůh (YHWH OTEC) vyvýšil do nadřazeného postavení a laskavě mu dal jméno, které je nad každým jiným jménem, 10 aby v Ježíšově jménu klekalo každé koleno těch v nebi a těch na zemi a těch pod zemskou půdou 11 a aby každý jazyk otevřeně uznával, že Ježíš Kristus je Pánem ke slávě Boha, Otce." (Filipskym 2 kap.)

To je i v souladu s temito Pavlovima slovami a vyznanim viry rannich krestanu vernych Kristovemu uceni.

"...modla není ve světě nic a že není žádný Bůh kromě jednoho. 5 Ačkoli jsou totiž ti, kdo jsou nazýváni „bohy“, ať v nebi, nebo na zemi, právě jako je mnoho „bohů“ a mnoho „pánů“, 6 pro nás je skutečně jeden Bůh, Otec, z něhož je všechno, a my pro něho; a je jeden Pán, Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, a my skrze něho. 7 Ne všichni ovšem mají toto poznání..." (1 Korintskym 8 kap.)

"O cokoli také poprosíte v mém jménu, udělám to, aby byl Otec oslaven ve spojitosti se Synem." (ev Jana 14:13)
"Vy jste nevyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil, abyste dále šli a stále přinášeli ovoce a aby vaše ovoce zůstalo; aby cokoli, oč poprosíte Otce v mém jménu, vám dal." (ev. Jana 15:16)
"A v ten den mi nepoložíte vůbec žádnou otázku. Vpravdě, vpravdě vám říkám: Jestliže Otce o něco poprosíte, dá vám to v mém jménu." (ev Jana 16:23)

"Potom mu Ježíš řekl: „Odejdi, Satane! Je totiž napsáno: ‚Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.‘“ (Matous 4:10)
"...praví ctitelé budou uctívat Otce duchem a pravdou, neboť Otec skutečně hledá takové [lidi], aby ho uctívali." (ev Jana 4:23)
"A dnem i nocí nemají odpočinek, neboť říkají: „Svatý, svatý, svatý je Jehova Bůh, Všemohoucí, který byl a který je a který přichází.“
9 A když živí tvorové vzdávají slávu a čest a díky Tomu, který sedí na trůnu, Tomu, který žije po celou věčnost, 10 těch čtyřiadvacet starších padá před Tím, který sedí na trůnu, a uctívají Toho, který žije po celou věčnost, a metají své koruny před trůn a říkají: 11 „Hoden jsi, Jehovo, ano náš Bože, přijmout slávu a čest a moc, protože jsi stvořil všechny věci a z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“" (Zjeveni 4 kap)

"1 Potom jsem slyšel [něco], co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi. Řekli: „Chvalte Jah! Záchrana a sláva a moc patří našemu Bohu,...4 A těch čtyřiadvacet starších a čtyři živí tvorové padli a uctívali Boha, který sedí na trůnu, a řekli: „Amen! Chvalte Jah!“...10 Na to jsem padl k jeho nohám, abych ho uctíval. Ale říká mi: „Pozor! Nedělej to! Jsem jen spoluotrok tvůj a tvých bratrů, kteří mají dílo [vydávání] svědectví o Ježíšovi. Uctívej Boha, neboť vydávání svědectví o Ježíšovi je to, co inspiruje k prorokování.“" (Zjeveni 19 kap.)
mikim napísal:"...Sama EGW píše, že to byly dítky Boží, píše, že se modlili k Otci o to aby jim dal svého Ducha - Ducha Svatého!!!"
Vyse si se zminil, ze napsala a rekla "přinášeli Pánu Ježíši své modlitby" na co sem i reagoval.

Kez by jsi se tedy i ty drzel toho, co jsi vyse napsal.
[NBK] 1Te 5:21 Všechno prověřujte; co je dobré, [toho] se držte.

EGW vse zcela jiste v souladu s ucenim Boziho slova Pravdy nenapsala a byla i sama ve velke mire stale ovlyvnena podzdejsim demonskym nekrestanskym a odpadlickym ucenim, ktere se stalo soucasti presvedceni nekterych lidi, kteri uverili LZI, lebo si nezachovali svoji vernou oddanost a lasku k Nejvyssimu Bohu YHWH k Otci, jako poslusni Kristovi ucenici a nasledovnici.

mikim napísal:...Ještě jednou to učení proklínám. Na tom není ani špetka Boží pravdy.
Všichni co to tu čtete, varujte se toho!! Držte se bible a evangelia Ježíše Krista, jeho slov a jeho zaslíbení.
Kez by se toho ve vsem dusledne drzela predevsim i ona sama. Neocekavejme, ale ze kdokoliv z nas bude mit v nejake veci uplne poznani.
Chvalim CASD za to, ze opravdu udelali obrovsky kus prace v obnove cisteho uctivani i kdyz stale jeste neudelali napravu v te zasadni veci od, ktere primo zavisi i pozehnani vecnym zivotem.

"3 To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.Oslavil jsem tě na zemi, když jsem dokončil dílo, které jsi mi dal, abych [je] konal...6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali tvé slovo. 7 Nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe; 8 protože výroky, které jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali a určitě poznali, že jsem vyšel jako tvůj představitel, a uvěřili, že jsi mě vyslal...14 Dal jsem jim tvé slovo, ale svět je nenávidí, protože nejsou částí světa, stejně jako já nejsem částí světa.
15 Prosím tě, ne abys je vzal ze světa, ale abys nad nimi bděl kvůli tomu ničemnému. 16 Nejsou částí světa, právě jako já nejsem částí světa. 17 Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda....25 Spravedlivý Otče, svět tě vskutku nepoznal; ale já jsem tě poznal a oni poznali, že jsi mě vyslal. 26 A dal jsem jim tvé jméno na vědomí a dám je na vědomí, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich, a já ve spojení s nimi.“" ev Jana 17 kap. KRISTOVA slova v jeho modlidbe adresovane OTCI Nejvyssimu BOHU, ktereho svate jmeno je YHWH

"20 Kristus však byl vzbuzen z mrtvých, první ovoce z těch, kdo usnuli [ve smrti]. 21 Poněvadž je totiž smrt skrze člověka, vzkříšení mrtvých je také skrze člověka (na zemi jim Bozi Syn Jezis Kristus opravdu byl). 22 Vždyť právě jako v Adamovi všichni umírají, tak i v KRISTU budou všichni oživeni. 23 Ale každý ve svém vlastním pořadí: Kristus, první ovoce, potom ti, kdo patří KRISTU, během jeho přítomnosti. 24 Potom konec, až předá království svému Bohu a Otci, když [předt-ím] přivede vniveč všechnu vládu a všechnu autoritu a moc. 25 Musí totiž kralovat, dokud mu [Bůh] nepoloží všechny nepřátele pod nohy. 26 Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč smrt. 27 [Bůh] totiž „mu všechno podřídil pod nohy“. Ale když říká, že ‚všechno bylo podřízeno‘, je zřejmé, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. 28 Ale až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh (OTEC - YHWH) byl každému vším." (NZ 1 Korintskym 15 kap.)

"A Jehova (YHWH) se stane králem nad celou zemí. V ten den se Jehova (YHWH) prokáže být jediný a jeho jméno jediné." (prorok Zecharjas 14:9)

1 Bozi prikazani stale platne i pro verici krestany.
"אָֽנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ v slovenčine to je Ja som Jehovah tvoj Boh" Toto uz vam tu v teme pod Bozim menom uviedol aj Dusan Seberiny, ale tomu stale vecsina veriacich z CASD nevenuje dostatocnu pozornost a dalej podporuju FALSOVANIE Bozieho slova (trebars nahradzovanim Bozieho svateho mena ludmi vymyslenym titulom Hospodin), kde dokonca toto falsovanie schvaluju aj na mieste, kde v tabulkach 10-tora tieto slova NAJVYSSI BOH OTEC so svatym menom YHWH toto svoje meno 10x zapisal svojou mocou do tychto tabuliek, ktore potom odovzdal Mojzisovi.

"„Které přikázání je první ze všech?“ 29 Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Jehova(YHWH), náš Bůh, je jeden Jehova (YHWH), 30 a budeš milovat Jehovu (YHWH), svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a celou svou silou.‘" (Marek 12 kap.)


Karle Ježíš dnes vládne v nebi spolu se svým Otcem a nejspíše podle níže uvedených veršů sedí spolu s Otcem na trůnu Božím na pravé straně či stojí na pravé straně před trůnem (Ježíš samozřejmě 2000 let nesedí či nestojí jen u trůnu, ale má volný pohyb po celém vesmíru):
...Syn nesedi na stejnem tronu jako Otec.
...Samozrejme v nebi, kde se Bozi Syn POSADIL PO PRAVICI OTCE, KDE NESEDI SPOLU S OTCEM NA JEDNOM TRONU dostal i on sam vyznamne postaveni a moc, kde sedi na jinem tronu vedle neho, ale i tak neni a ani nikdy nebyl a nebude ROVEN OTCI, jak to uci ve svem pozdejsim uceni krestansky odpadlici,

1 Petrův 3:22  Kterýž všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci.
Židům 12:2  Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše, kterýžto místo předložené sobě radosti strpěl kříž, opováživ se hanby, i posadil se na pravici trůnu Božího.
Židům 8:1  Ale summa toho mluvení tato jest, že takového máme nejvyššího kněze, kterýž se posadil na pravici trůnu velebnosti v nebesích.
Židům 1:13  A kterému kdy z andělů řekl: Seď na pravici mé, dokavadž nepoložím nepřátel tvých za podnože noh tvých?
Židům 1:3  Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho, a zdržuje všecko slovem mocnosti své, očištění hříchů našich skrze sebe samého učiniv, posadil se na pravici velebnosti na výsostech,
Koloským 3:1  Protož povstali-li jste s Kristem, vrchních věcí hledejte, kdež Kristus na pravici Boží sedí.
Efezským 1:20  Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích,
Římanům 8:34  Kdo jest, ješto by je odsoudil? Kristus jest, kterýž umřel za ně, nýbrž i z mrtvých vstal, a kterýž i na pravici Boží jest, kterýž také i oroduje za nás.
Skutky apoštolské 7:55  On pak pln jsa Ducha svatého, pohleděv do nebe, uzřel slávu Boží a Ježíše stojícího na pravici Boží.
Skutky apoštolské 7:56  I řekl: Aj, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží.
Lukáš 22:69  Ale od této chvíle Syn člověka sedne na pravici moci Boží.
Marek 16:19  Když pak jim odmluvil Pán, vzhůru vzat jest do nebe, a sedí na pravici Boží.

Marek 14:62  A Ježíš řekl: Jáť jsem, a uzříte Syna člověka, an sedí na pravici moci Boží, a přichází s oblaky nebeskými.
Matouš 26:64  Dí mu Ježíš: Ty jsi řekl. Ale však pravím vám: Od toho času uzříte Syna člověka sedícího na pravici moci Boží a přicházejícího na oblacích nebeských.

To, že byl Ježíš roven svému Otci se učí už i malé děti v křesťanských školkách, to jen vy SJ jste zaspali, roven mu však nebyl jako člověk zde na zemi jenom proto, že na své rovnosti s ním nelpěl, Ježíš je obrazem svého Boha a má prvenství ve všem:

Koloským 1:15-19: On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti-a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla-totiž církve . On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to On, kdo má prvenství ve všem. Plnost sama rozhodla se v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno co jest, jak na zemi tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Jan 5:26: Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě.

Filipským 2x6-8: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl. 7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka 8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Jan 14x28:…Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jde k Otci, neboť Otec je větší než já. /pozn.řekl Ježíš nejpíše jen jako obyčejný "hříšný" člověk, když byl zde na zemi. Proto byl Otec v tu dobu větší než On. Teprve až znovu vystoupil do nebe ke svému Otci, tak až tehdy mu Otec opět obnovil Božskou slávu!

Je celkem jedno zda sedí Pán Ježíš Kristus se svým Bohem Otcem na jeho trůnu na pravé straně nebo sedí po pravici Otce na svém trůnu, což ale Bible ani v jednom ze všech výše uvedených veršů nikde nepopisuje, důležité je, že jsou to dvě bytosti, které spolu vládnou ve nebi.
I přesto si stejně jako Ty osobně podle Písma věřím, že Bůh Otec je přece jen jediný a nejvyšší Bůh a Jeho Boží Syn je Pán Ježíš Kristus, a i když je Syn ve svém božství roven Bohu Otci a jsou spolu ve všem zajedno, poslouchá Syn svého Otce a dělá to co mu Otec řekne či přikáže ( a to nejen jak to dělal jako člověk zde na zemi), i když to nevím samozřejmě přesně a mohu se mýlit.

Vždy byli dva, kteří vládli na nebi. Nikdy nebyli tři!!!!!!!

Katolíci věří v trojici-jeden Bůh ve střech osobách (jedno tělo a tři hlavy), adventisté (církev) dnes zase věří na trojici jako na tři individuální bohy - Otce, Syna a Ducha Svatého. Já takto určitě nevěřím.

Zacharjáš 6:13  Nebo ten má vystavěti chrám Hospodinův, a tentýž zase přinese slávu, a seděti a panovati bude na trůnu svém, a bude knězem na trůnu svém, a rada pokoje bude mezi nimi oběma.

1.Korintským 8x5-6: I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi – jakože je mnoho takových bohů a pánů, my přece víme, že je jediný Bůh a Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho.

1.Korintským 15x28: Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem.

Jan 17x3: A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Efezským 4x6: jeden je Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Stačí?

mikim
Príspevky: 1705
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Inspirace nepotřebuje originalitu

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Tomáš Plechatý napísal:Jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet.

Karole Schneidere udělal bys lépe, kdybys se vyjadřoval k tématům, ve kterých máš přehled.

Jak adventismus, tak badatelé bible vznikli z Milleritů a jejich přístupu k bibli, který je dodnes vede k extrémním stanoviskům.

Vytrhávání veršů z kontextu, aby se z nich udělaly tkzv. dokazovací texty, víra, že na dané téma stačí vždycky najít všechny výskyty v bibli a položit je vedle sebe a tím přijdeme na správnou odpověď. Téměř žádná potřeba Ducha svatého v praxi. A místo přiznání své chyby při mylném výpočtu konce světa (1844 a 1914) obě skupiny dodnes natvrdle opakují, že se nespletly, jen je výklad dnes trochu upravený a jejich odpůrci odmítají ,,velkou Boží pravdu".

Obě skupiny jsou v původním jádru upnuté na racionalizaci, grafy, proroctví, výpočty, symboly, a to pravé poznání pravdy, které jim zajistí spásu - samozřejmě poslušností projevenou v (dodržování soboty/vyslovování jména Jehova/zdržováním se nečistého masa/ zdržováním se krve atd.)

Ani pro jednu skupinu v jádru nebyli nikdy ostatní křesťané rovnocenní partneři, vždy pro ně měli nálepku a výčitky.( minimálně interně ve svých publikacích, když ne i veřejně) A slovo láska a milost z úst ostatních křesťanů těmto skupinám vždy znělo lacině až drze, protože tyto důrazy jsou pro ně až druhořadé, první místo vždy zaujímalo jedinečné poznání/přítomná pravda dané skupiny.

Jděte s tím oba k šípku. (Mikim i Karol Schneider) Oba jste krásnou ukázkou toho, jaké charaktery lidí tato náboženství produkují. A jste oba ještě náležité hrdí na to, kdo jste a jak jste věrní učení své denominace.
Tome ty jsi zase mimo, jak je u Tebe v poslední době zvykem. ::clapping::
Ostatní křesťané mohou být samozřejmě a jsou rovnocenní partneři, pokud budou věřit v to co věří pode Písma adventisté, pokud tito křesťané budou věřit "falešným" učitelům ala Tomáš Plechatý a jim podobným, pak se obávám, že nemohou být rovnocennými partnery adventistům. Láska a milost zní z úst adventistů úplně stejně jako u jiných křesťanů. Jenže jen samotná láska Boží a Jeho milost nás a ani nikoho nespasí, pokud nebudeme dělat spravedlivé skutky, nebudeme poslušní, nebudeme činit boží vůli, nebudeme dodržovat Desatero, nebudeme obhajovat Biblickou PRAVDU. Tomáš Plechatý a spol. jsou ti, které Písmo i EGW popisuje jako ten široký zástup, který viděla stát před trůnem, který nedělal nic, nepřijímal Boží světlo, nenásledoval Ježíše do svatyně svatých atd.

Přísloví 10:31  Ústa spravedlivého vynášejí moudrost, ale jazyk převrácený vyťat bude.

Přísloví 10:32  Rtové spravedlivého znají, což jest Bohu libého, ústa pak bezbožných převrácené věci.

Přísloví 15:2  Jazyk moudrých ozdobuje umění, ale ústa bláznů vylévají bláznovství.

Přísloví 15:28  Srdce spravedlivého přemyšluje, co má mluviti, ale ústa bezbožných vylévají všelijakou zlost.

Přísloví 16:23  Srdce moudrého rozumně spravuje ústa svá, tak že rty svými přidává naučení.

Přísloví 19:28  Svědek nešlechetný posmívá se soudu, a ústa bezbožných přikrývají nepravost.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 7 neregistrovaných