Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Diskusia o cirkevnej organizácii.
Tomáš Kábrt

Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Kábrt »

Nová adventistická tradice: (Ne)zefektivňování

Tomáš Kábrt

Letos v listopadu uplyne již 32 let od chvíle, kdy v roce 1989, v sametově revoluční Praze, na konferenci delegátů Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne poprvé zazněl návrh na omezení neúnosně nákladné církevní administrativy - efektivnější řízení církve v České a Slovenské republice. Zatímco obě země se za uplynulých více než třicet let změnily téměř k nepoznání, necelých 10 tisíc českých a slovenských adventistů si celou tu dobu stále platí v řádech desítek milionů korun ročně nesmyslná čtyři administrativní ústředí a nepodařilo se jim v této stále znovu diskutované a "řešené" věci postoupit ani o krok. Jak je to možné? Z bohatých zkušeností tří dekád "zefektivňování" adventistické církevní byrokracie se příčina jeví prozaicky: Delegáti sborů stále znovu důvěřivě svěřují tento úkol v klíčových okamžicích vždy těm posledním, kteří jsou k tomu vhodní - totiž těm, kteří jsou na neměnnosti současné hypertrofované církevní byrokracie s celými svými rodinami významně existenčně závislí a kteří jsou tedy ve věci jakýchkoli jejích zefektivňujících změn v největším možném konfliktu zájmů.
Této groteskní a velmi nákladné novodobé církevní tradici je bezvýhradně věrné i současné československé vedení této církve. Na usnesení delegátů poslední konference unie z března 2019, realizovat během dvou let zefektivnění modelu řízení církve jako unii sborů s jedním nebo dvěma národními ústředími nebo alespoň s takzvanou virtuální unií s ústředími třemi namísto současných čtyř, reagoval výbor unie, bezmála rok po konferenci, usnesením, že se "na doporučení Unijní rady... již nebude zabývat časovým obdobím dvou let ze schváleného bodu konference Česko-Slovenské unie 2019", a odpovědnost za zbytek této agendy fakticky přesunul na svého předsedu Mikuláše Pavlíka. Ten věnoval zbývající rok dvouleté lhůty, určené poslední konferencí delegátů na redukci neúnosného počtu zdejších církevních ústředí, naopak usilovné práci na sérii pojednání o tom, proč ani jediný církevní úřad v Česko-Slovenské unii církve zrušit nejde, jít nemůže a nejspíš ani nikdy nepůjde.

A tak se nyní výbor unie k tomuto na první pohled jednoduchému, logickému a banálnímu tématu zeštíhlení nesmyslného úředního aparátu v zájmu efektivnějšího využití prostředků církve pro její stěžejní misijní poslání, s dosud netušenými technologickými možnostmi 21. století, zcela vážně zabývá předsedou předloženými více i méně obsáhlými spisy o tom, jaká je v Česku a na Slovensku od 80. let století minulého již košatá historie (ne)zefektivňování organizace církve a jejích k tomu zřízených a zase zaniklých všech možných výborů a komisí (se záludnou pointou, že celou věc zefektivňování je vlastně třeba přenést z unie, které to uložili delegáti konference unie, na výbory a konference sdružení a podmínit jejich - velmi nepravděpodobným - souhlasem všech se vším), co v ekonomii a v církvi vlastně znamená pojem "efektivita" (pointa: zefektivňování výdajů peněz věřících na Boží dílo v Česku a na Slovensku se nemá týkat počtu církevních úřadů, ale počtu sborů, kazatelů, modliteben, akcí, služeb a programů církve, kterých je tu "příliš mnoho" - sic!), jaký je "ve skutečnosti" delegáty sdružení navržený tzv. Švýcarský model (ve Švýcarsku se na unijní koordinaci bez vlastního úřadu střídají sdružení se svými úřady) "neefektivní" (pointa: "zatížit" unijní agendou sdružení je "krok zpět" atd.), jak jsou delegáty navržené změny "úplně protikladné", "radikální" a "krajní" (pointa: "vyvážené" je to jen tak, jak je to teď) nebo jak jsou delegáty navržené organizační modely údajně problematické v celosvětovém kontextu církve (pointa: celosvětově je aktuální československý model čtyř ústředí pro tak velmi nízký počet věřících naprosto ojedinělý a delegáty navržený model unie sborů je ve světě i v Evropě běžný - Holandsko, Bulharsko, Rakousko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko - ale "nepřevládá v nich jednoznačné přesvědčení, že dnes je tato jednostupňová forma organizace skutečně nejúspornějším a nejefektivnějším modelem" a "navíc Generální konference v praxi nechce unie sborů považovat za rovnocenné s uniemi"...).

To, co se členové výboru unie, natož sbory a řadoví věřící církve adventistů v Česku a na Slovensku naopak za celých 32 let od svých vedoucích, výborů a komisí pro zefektivňování nikdy nedozvěděli, je konkrétně vyčíslená finanční náročnost a "efektivita" provozování všech čtyř plně profesionálních administrativních ústředí s jejich budovami, kancelářemi, byty, předsedy, tajemníky, hospodáři, sekretářkami, účetními a najímanými externími spolupracovníky v poměru k necelým deseti tisícovkám českých a slovenských adventistů. Jako by tato věc vedle dvaatřicetileté historie bezvýsledného zefektivňování církve, ekonomicko-religionistického rozboru pojmů nebo světového kontextu byla jakousi nepodstatnou drobností, nebo, jak v souvislosti s "ekonomickými podklady" píše předseda Pavlík, "detaily", které "bude ještě třeba dopracovat". Doufejme, že tedy nikoli až dodatečně, po definitivním pohřbení posledního konferenčního usnesení o zefektivňování, dle železných zákonů novodobé církevní tradice očekávaném na letošním květnovém zasedání výboru unie. Konference nekonference.
Groteskní roli sehrává v této bizarní tradici i současný výbor samotného Českého sdružení sborů. Na svém zasedání v lednu 2020 schválil k přijetí návrhu vlastního sdružení na poslední konferenci unie v březnu 2019 „svůj návrh“, podle něhož delegáty všech sdružení přijatý „podnět pro konferenci ČSU shodně iniciovala více než desítka sborů ČS“, ale odpovědí unie „nemusí být výhradně rušení organizačních jednotek nebo pracovních pozic, ale definování takového nastavení, které odpovídá současným potřebám církve“. Toto „definování nastavení“ má podle vedoucích církve adventistů v Čechách vypadat tak, že vedení unie, „dříve než se bude zabývat organizační strukturou církve“, začne řešit, „jaké výzvy vidíme před současnou církví a v současné společnosti“, „jaké potřeby chceme naplnit, jak chceme, aby vypadala církev v následujících letech“, „jakou máme vizi na 5-10 let pro ČR a SR“ a „zda a jak naplňujeme jako církev své poslání v současné společnosti“. Pomineme-li dosti zarážející předpoklady tohoto návrhu, že vedoucí církve v Česku a na Slovensku tyto věci neví a že opovážlivě vedou církev a hospodaří s penězi od věřících bez jakékoli reflexe současnosti a vize do nejbližší budoucnosti, je zřejmé, že takto se české sbory od svého sdružení nedočkají prosazení efektivnější církevní byrokracie ani za dalších 32 let.

Totiž nepřevezme-li konečně vedení Českého sdružení sborů iniciativu a plnou odpovědnost za návrh ČS iniciovaný východočeskými a jihočeskými sbory a schválený delegáty všech sdružení na poslední konferenci ČSU s jasným cílem zefektivnění organizace řízení církve úsporou nejméně jednoho ze stávajících čtyř administrativních ústředí v ČSU využitím tzv. švýcarského modelu nebo unie sborů. Tak, jak tento týden navrhla Rada západočeského okrsku tohoto sdružení, která se v této situaci zastala podnětu bratrských sborů ve východních a jižních Čechách a vyzvala vedení Českého sdružení, aby doplnilo ekonomické podklady konferencí ČSU navržených zefektivnění a v orgánech unie prosazovalo k rozhodnutí v této věci jednodenní mimořádnou konferenci ČSU. „32 let zástupci ČS prosazují efektivnější administrativní řízení církve v ČSU. V roce 2019 návrh ČS iniciovaný sbory ČS z východních a jižních Čech konečně schválila konference ČSU reprezentující všechna sdružení. Vedení unie je ve věci rušení ústředí unie a zavedení švýcarského modelu v přímém konfliktu zájmů,“ zdůvodňují svou výzvu Západočeši. Ale uslyší je vůbec někdo? Vždyť tradice, i ty církevní a novodobé, přece takovým hlasům nepřejí.

Neregistrovaný

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Pěkný příspěvek. Jsem nějakou dobu v církvi a už před léty jsem slýchával, že teprve stočlenný sbor dokáže "uživit" kazatele. Už kdysi mne to překvapilo, jak je to možné, že se musí složit 100 členů, aby mohl fungovat jeden kazatel. Odpověď je výše-přebujelá administrativa.
Nejsem sám, komu to vadí a mne osobně to vedlo k tomu, že se nechci podílet desátky na tomto mrhání peněz. Snažím se podporovat přímou a efektivní evangelizaci, žel, zdá se mi, že většina energie současných kazatelů jde pouze na udržování chodu sborů. Jak se to daří nemám přehled, ale myslím, že už asi dvacet let počet členů mírně klesá a to jsou v mnoha sborech "mrtvé duše", členové, kteří už léta nechodí, ale jsou stále vedeni v seznamech.
Souhlasím nejen s redukcí, ale i s přehodnocením ohodnocení služby kazatelů. Nejvíce je třeba podpořit evangelisty, zdravotně-misijní pracovníky, katechety, vedoucí KP, knižní evangelisty(i přes praktické znemožnění jejich činnosti) a to finančně. Až na dalším místě kazatele a zde by bylo na místě, aby sbor pravidelně hodnotil jejich práci, tj. aby vedení církve mělo přehled, co se vlastně v "podhradí" děje, mám pocit, že jsou odtrženi od běžného života.
No a za další-administrátoři by měli mít menší mzdu, než výše uvedení lidé, kteří slouží v "první linii", teď je to naopak.
Jak církev podporuje např. službu Institutu pro zdraví a rodinu, díky jehož činnosti přijali desítky lidí Krista? Jak církev podporuje aktivitu centra Eden s podobnou náplní? Misii Kornelia Nowaka-adventisty podporovala jiná církev! Je vidět status quo a to je špatně, napadá mne přísloví "kapři si rybník nevypustí...".

Neregistrovaný

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Mám zato, že je potřeba nějak doložit iniciativu br. Pavlíka, která je zmíněná v úvodním elaborátu.
Buď kopírováním a nebo odkazem ve kterém br. Pavlík zamezuje snížení administrativy.

Neregistrovaný

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Mám zato, že je potřeba nějak doložit iniciativu br. Pavlíka, která je zmíněná v úvodním elaborátu.
Buď kopírováním a nebo odkazem ve kterém br. Pavlík zamezuje snížení administrativy.
Odpověď je asi na br.Kábrtovi, ale toto se dá dohledat na stránkách církve:
https://www.casd.cz/zasedani-vyboru-uni ... -9-2-2020/
Od té doby je zřejmě ticho, zatím tyto snahy o snížení nákladů na strukturu vedení vždy nějak vyšuměly...je třeba vzít v úvahu, že se otázka redukce administrativy řeší před 30 let=cca min.150 milionů Kč vydáno na administrativu, v současnosti cca odhaduji na 12 mil. ročně na provoz sdružení a unie.
Iniciativa nemusí být, stačí pasivita, nebo ne?

Neregistrovaný

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Odkaz jsem si pročetl a matně si vzpomínám, že jsem ho již dříve četl.
Neshledal jsem tam nic za co je br. Pavlík napadán a osočován br. Kabrtem.
Nepříjde mě to fer osočovat jednoho člověka.
Výbor se tím zabýval a z mého pohledu to přehodili na br. Pavlíka.
V tomto směru vnímám, že je to úhybný manévr výboru unie, protože církev
má ve svých řadách ekonomicky fundované členy. Např. Br Komárek je
ekonomicky fundovaný a je zaměstnancem církve. Samozřejmě srovnávacích propočtu by mělo být od více
fundovaných jednotlivců. Další chybu možná udělalo konferenční shromáždění
v tom, že učinilo jen návrh, který postoupilo výboru unie. V církvi existují jen tři modely:
Stávající, model unie sborů a nebo unie tří sdružení, existuje snad ještě jiný model vhodný
pro protestantskou církev?
Nechce se mě věřit, že výbor unie neměl za celou tu dobu nikdy možnost nahlédnout
do finančních rozpočtů.
Startující chybu vnímám v konferenčním jednání, které předalo pravomoce do výboru unie.

Neregistrovaný

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

V církvi existují jen tři modely:
Stávající, model unie sborů a nebo unie tří sdružení, existuje snad ještě jiný model vhodný pro protestantskou církev?
No aby neexistoval, je jich přece více! Copak evangelíci nebo baptisté nemají jiný a funkční model? A to jsou církve daleko starší, než CASD a fungují dobře.
Nezmiňuji letniční, JB, CB, zahraniční církve...
Diskuze je hlavně o tom, že je to model drahý a na tak malou církev zbytečný. Zažil jsem v soukromé firmě, že byla zaváděny "nové pozice" pro lidi, kteří měli většinou několikanásobné platby proti běžným zaměstnancům. Po čase se ale ukázalo, že přínos těchto "ředitelů a manažerů" je velmi malý a následně je majitel zase postupně propustil. Jde to dodnes i bez nich a jejich absenci nikdo nepociťuje.
Model, který preferuji-evangelizace směrem ven, větší samostatnost sborů-zapojení laiků, ocenění těch, kdo slouží (finanční), tj. vedoucí KP, zdravotní misie, KE,podíl sboru na hodnocení práce kazatele a dalších placených činovníků. Redukce administrativních pracovníků (činovníků sdružení a unie) nejméně na polovinu.

Neregistrovaný

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Neregistrovaný napísal: 23 Máj 2021, 15:29
V církvi existují jen tři modely:
Stávající, model unie sborů a nebo unie tří sdružení, existuje snad ještě jiný model vhodný pro protestantskou církev?
No aby neexistoval, je jich přece více! Copak evangelíci nebo baptisté nemají jiný a funkční model? A to jsou církve daleko starší, než CASD a fungují dobře.
Nezmiňuji letniční, JB, CB, zahraniční církve...
Diskuze je hlavně o tom, že je to model drahý a na tak malou církev zbytečný. Zažil jsem v soukromé firmě, že byla zaváděny "nové pozice" pro lidi, kteří měli většinou několikanásobné platby proti běžným zaměstnancům. Po čase se ale ukázalo, že přínos těchto "ředitelů a manažerů" je velmi malý a následně je majitel zase postupně propustil. Jde to dodnes i bez nich a jejich absenci nikdo nepociťuje.
Model, který preferuji-evangelizace směrem ven, větší samostatnost sborů-zapojení laiků, ocenění těch, kdo slouží (finanční), tj. vedoucí KP, zdravotní misie, KE,podíl sboru na hodnocení práce kazatele a dalších placených činovníků. Redukce administrativních pracovníků (činovníků sdružení a unie) nejméně na polovinu.

Nejsem obhájce stávajícího systému, také nejsem spokojen s utrácením financí členů,
ale vadí mě když je přetřásána jen jedna osoba.
Všechny církve nějak fungují a žádná není bez problémů. Nechci to zde rozpitvávat, ale
církve dostávají i finance od státu, dokonce jedna neoprávněně.
Mimo to jsem netvrdil, že jiný model neexistuje, jen jsem položil otázku. Pokud píšeš o jiných modelech, který
by jsi preferoval ty sám?
Tak že jde o to, že delegáti konference mohli navrhnout zvláštní výbor, který by byl složen
z odborníků. Proč k tomu nedošlo? Je to dáno tím, že většina členů se tím nezabývá
Tento stav je i mezi delegáty a také kazateli. V naši církvi stále funguje systém čekání řešení
a odpovědí shora. V Čechách nějaké iniciativy existují, na Moravě to není slyšet snad jen jednotlivci.
Slovensko - tak to je takový náboženský stát a naše církev se tam také nesnaží o organizační změny.

Neregistrovaný

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Pokud píšeš o jiných modelech, který by jsi preferoval ty sám?
Kongregační nepřipadá v úvahu, presbyterní je asi nejvíce podobné organizaci prvotní církve.
Preferuji toto:
-sbory řídí starší, kazatel by mohl být zároveň i starším sboru a měl by na starosti více sbor, než dosud. Sbory se podílí na hodnocení práce kazatele.
-kazatelé na sdružení by byli zároveň kazateli na sborech, měli by přidělené sbory (sbor), ekonomické věci sdružení by zajišťovala unie
-jedno vedení církve v ČR (unie), zajišťující největší část administrativy pro celou církev, kazatelé na unii (předseda a tajemník) bez sborů, hospodář nekazatel
-pouze volení delegáti na konference, delegáti z titulu jejich funkce pouze z unie, předseda Čs a předseda Mss, tedy 4 lidi
-jiný způsob voleb-zájemci či kandidáti o jednotlivé posty by se dopředu (v dostatečné době před konferencí) představili se svými zkušenostmi a vizemi např. v časopise Advent, aby se delegáti mohli orientovat dopředu, co od nich lze očekávat. Ne jako dosud, kdy se hlasuje o činovnících a nikdo neví, jaké mají vize a občas je delegáti ani neznají. Na konferenci jsou v závěru narychlo dělané vize na dalších 5 let a předtím zhodnocení, jak se (ne)podařily naplnit vize předešlé konference.
-snížení počtu kazatelů (odhad o třetinu), naopak povolání obdarovaných jedinců k misii, zdravotní misii a jejich podpora z desátků, podpořit finančně ty, kdo se věnují dětem (typicky vedoucí KP).
-odhad ušetřených prostředků by byl cca 10 mil. Kč/ročně
Můj návrh zachovává trojstupňový model (sbor-sdružení-unie), ale redukuje počet kazatelů (nebo by přešli do evangelizace), posiluje evangelizaci a aktivuje laickou službu na sborech.

Tomáš Kábrt

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa Tomáš Kábrt »

Neregistrovaný napísal: 23 Máj 2021, 08:14 Mám zato, že je potřeba nějak doložit iniciativu br. Pavlíka, která je zmíněná v úvodním elaborátu.
Buď kopírováním a nebo odkazem ve kterém br. Pavlík zamezuje snížení administrativy.
Mikuláš Pavlík si sám rozhodně nepřeje zveřejnění podkladů, s tím, že jsou určeny jen výboru unie a k jejich diskusi. Odmítají se o ně s veřejností v církvi podělit i členové výboru unie zvolení "za členy", které jsem spolu s ním oslovil. Já se k nim veřejně vyjadřuji proto, že si myslím, že se týkají všech v církvi. Mikuláš Pavlík dostal můj text před jeho zveřejněním k vyjádření a základě jeho připomínek byl upraven. Předpokládám, že Mikuláš Pavlík své podklady případně výsledky diskuse k nim ve výboru unie zveřejní veřejně sám, bude-li chtít.

ambassador
Príspevky: 2599
Dátum registrácie: 26 Jan 2016, 18:25
Kontaktovať používateľa:

Re: Nesmyslná drahá církevní byrokracie

Neprečítaný príspevok od používateľa ambassador »

Nejrychlejší cesta ke snížení nadměrné administrativy v církvi:
"Vždy dojde v církvích k šetřícím organizačním změnám jen tehdy, když vyschne finanční pramen nebo jeho vydatnost.
Pramen nevysychá nikdy shora, ale vždy zespodu. Ten však nevyschne, protože desátky jsou v naši církvi chápané jako zásadní věrnost Bohu."

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní