Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
Pripojený
Viktorrealita
Príspevky: 847
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

mikim napísal: 13 Feb 2021, 17:45
Kristus je môj Spasiteľ - skala môjho spasenia. Ak pre teba nie je Kristus Spasiteľom, tak ani skalou spasenia.

mikim
Príspevky: 1717
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 13 Feb 2021, 19:35
mikim napísal: 13 Feb 2021, 17:45
Kristus je môj Spasiteľ - skala môjho spasenia. Ak pre teba nie je Kristus Spasiteľom, tak ani skalou spasenia.
Izajáš 44:8 Nebojtež se, ani lekejte. Zdali hned zdávna nepověděl jsem tobě a neoznámil, čehož vy sami mně svědkové jste? Zdaliž jest Bůh kromě mne? Neníť jistě žádné skály, jáť o žádné nevím.

Dej verše kde je Kristus popsán jako skála spasení.

Pripojený
Viktorrealita
Príspevky: 847
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Mikim

Aký je rozdiel medzi skalou spasenia, ktou sa stal v mojom srdci Kristus a Spasiteľom - Kristom?

Dvoch Spasiteľov nemám, len jedného. Keď si dáš vyhľadať v Písme pojem - "Spasiteľ", tak sa spája ako s Bohom, tak aj s Kristom. Povedal, ja a Otec sme jedno! Ježiš Kristus je preto Bohom. Popierať božstvo Ježiša Krista, vedie k odmietnutiu Ježiša Krista, ako skaly spasenia.

1Kor 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus.

mikim
Príspevky: 1717
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Viktorrealita napísal: 18 Feb 2021, 12:00 Mikim

Aký je rozdiel medzi skalou spasenia, ktou sa stal v mojom srdci Kristus a Spasiteľom - Kristom?

Dvoch Spasiteľov nemám, len jedného. Keď si dáš vyhľadať v Písme pojem - "Spasiteľ", tak sa spája ako s Bohom, tak aj s Kristom. Povedal, ja a Otec sme jedno! Ježiš Kristus je preto Bohom. Popierať božstvo Ježiša Krista, vedie k odmietnutiu Ježiša Krista, ako skaly spasenia.

1Kor 4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus.
Skála spasení Kristus není biblické učení.
V Bibli je skálou spasení označen jedině Bůh Otec jak jsem ti uvedl na více verších nikoliv tedy člověk a prostředník mezi Bohem a lidmi Pán Ježíš Kristus, právě za Pána považovali Ježíše všichni apoštolové, aby jej tak oddělili od jediného Boha, kterým je pouze a jen JHVH.

KB 1613: 1 Korintským 10:4  A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla; a ta skála byl Kristus.

1. Tento verš je problémem pouze v případě, že je nepochopen nebo nesprávně přeložen. Někteří trinitáři to používají k tomu, aby učili, že Kristus byl ve skutečnosti s Izraelity a sledoval je kolem. Starý zákon však nezmiňuje, že by Kristus byl s Izraelity na poušti. A kdyby byl, určitě by je „nesledoval“.

2. Slovo „následovat“ znamená „jít za“ a to může znamenat buď v čase, nebo v prostoru. Izraelité „pili“, tj. Živili se tím, že věděli o Kristu, který měl přijít za nimi. Samotná trojice NIV překládá slovo „následovat“ jako „doprovázet“, jako by Ježíš doprovázel Izraelity na jejich cestě.
Řecké slovo, které se obvykle překládá jako „follow“, je akoloutheo. V řeckém Novém zákoně Nestlé-Aland se objevuje 90krát. I v NIV je to přeloženo jako nějaká forma „následovat“ (jako „následovat“, „následovat“ atd.) 83krát. NIV překládá akoloutheo jako „doprovázené“ pouze dvakrát, zde a u Marka 6: 1,
a my tvrdíme, že NIV tak činí zde kvůli trojiční zaujatosti překladatelů, a ne proto, že to kontext vyžaduje. I když je pravda, že akolutheo lze přeložit jako „doprovázet“, nemělo by se to zde překládat, ale mělo by se lépe přeložit jako „následováno“. Převážná většina překladů souhlasí. Jak jsme řekli,
ve Starém zákoně není žádný verš, který by zaznamenával cestování Ježíše Krista s Izraelity, takže překlad „doprovázen“ neodpovídá zbytku Písma. Kristus byl nadějí Izraele a lidé, kteří se na něj těšili, byli posíleni očekáváním jejich příchodu Mesiáše.

3. Protože tento verš zmiňuje Izraelity v poušti, pouštní putování se stávají „vzdáleným kontextem“, proti kterému je třeba ověřit jakoukoli interpretaci. Jak jsme již poznamenali, neexistuje žádný odkaz, který by bylo možné předložit, aby ukázal, že Kristus byl buď s Izraelity, nebo je nějakým způsobem následoval.
Existují verše, které ukazují, že se Izraelité těšili na Mesiáše? Ano mnoho. Pesach Beránek předznamenal Mesiáše. Manna očekávala, že Kristus bude „pravým chlebem z nebe“. Svatostánek se všemi svými nabídkami předznamenával Krista v mnoha ohledech, včetně toho, že byl místem, kde by se lidé setkávali s Bohem.
Velekněz byl typem velekněze, Ježíše Krista. Bylo to na poušti, kde bylo dáno toto velké proroctví o nadcházejícím Mesiáši: „Z Jacoba vyjde hvězda; žezlo povstane z Izraele “a„ jejich království bude vyvýšeno “(4. Mojž. 24: 7,17).
Není pochyb o tom, že z těchto veršů plyne ponaučení, že se lidé těšili na příchod Mesiáše a „pili“, tj. Dostali sílu a výživu, protože věděli, že přichází.
https://www.biblicalunitarian.com/verse ... ians-10-4b

"Duchovní skála, která je následovala." Skálou, která přišla po Izraelitech, jak se ukázalo v historii, dlouho po nich, byl Kristus.

Řecký text nemá článek „the“, ale není nutné používat určitý člen, když podstatné jméno přichází za předložkou (v tomto případě ek; viz komentář k Matoušovi 1:18).
Řecké slovo přeložené jako „následovat“ je akaloutheō (# 190 ἀκολουθέω vyslovováno ah-koe-loo-thayˈ-ō) a jeho základním významem je „přijít po“, což může být časová nebo prostorová posloupnost. Znamená to tedy následovat po něčem postupně. Může to také znamenat doprovázet někoho, kdo se ujal vedení, a tak „jít spolu.
„Bylo to metaforicky použito k tomu, abychom někoho doktrinálně sledovali jako učedníka, tedy„ buď učedníkem “. Toto použití vycházelo ze skutečnosti, že žák skutečně „sledoval“ učitele tam, kam šel fyzicky i psychicky. Také se používalo následování ve smyslu poslušnosti nebo dodržování, jako v „řiďte se mými pokyny“.
Společná definice akaloutheo v kombinaci s rozsahem Písma ukazuje, že v tomto případě „následovat“ znamená následovat: Ježíš přišel staletí po Izraelitech. Izraelité „pili“, tj. Živili se tím, že věděli o Kristu, který za nimi měl přijít, stejně jako Abraham,
kteří se radovali, že vidí Kristův den (Jan 8:56).

Existuje několik velmi trojičních verzí, například NIV, které překládají slovo „následovat“ jako „doprovázet“, jako by Ježíš doprovázel Izraelity na jejich cestě. Ale akaloutheō se v řeckém Novém zákoně Nestlé-Aland objevuje 90krát,
a dokonce i v NIV se překládá jako nějaká forma „následování“ (jako „následování“, „následování“ atd.) 83 z těchto časů. NIV překládá akoloutheō jako „doprovázené“ pouze dvakrát, zde a v Markovi 6: 1, a my tvrdíme, že NIV to zde dělá z důvodu trojí zaujatosti překladatelů, a ne proto, že to vyžaduje kontext.
I když je pravda, že lexikálne akolutheō lze přeložit jako „doprovázet“, nemělo by se to zde překládat z několika důvodů. Nejprve si musíme pamatovat, že když se akolutheō používá jako „doprovázet“, stále se používá ve smyslu následování nebo jednání s vůdcem.
Nepoužívá se ve smyslu „doprovázet“ skupinu a zároveň být vůdcem skupiny. Pokud by však byl Mesiáš s Izraelem, jasně by skupinu nějakým způsobem vedl, nejen že by je sledoval.

Rozsah Písma také ukazuje, že správný výklad je „následovat“ ve smyslu „následovat“.
Protože tento verš zmiňuje Izraelity v poušti, pouštní putování se stávají „vzdáleným kontextem“, proti kterému je třeba ověřit jakoukoli interpretaci. Jak jsme již poznamenali, neexistuje žádný odkaz, který by bylo možné předložit, aby ukázal, že Kristus byl buď s Izraelity, nebo je nějakým způsobem následoval.
Existují verše, které ukazují, že se Izraelité těšili na Mesiáše? Ano mnoho. Za prvé, na poušti bylo dáno toto velké proroctví o nadcházejícím Mesiáši: „Z Jákoba vyjde hvězda; žezlo povstane z Izraele “a„ jejich království bude povýšeno “(4. Mojž. 24: 7, 17).
Toto proroctví o Mesiášovi o něm hovořilo jako o budoucí realitě, nikoli o současné. Velikonoce předznamenával Mesiáše. Manna očekávala, že Kristus bude „pravým chlebem z nebe“. Svatostánek se všemi svými nabídkami předznamenával Krista v mnoha ohledech, včetně toho, že byl místem, kde by se lidé setkávali s Bohem.
Velekněz byl typem velekněze, Ježíše Krista.

Nejen verše spojené s putováním divočinou, ale celý Starý zákon hovořil o Mesiáši jako o budoucí naději. Například Micheáš 5: 2 předpovídá své narození v Betlémě a Izajáš 53 ukazuje jeho budoucí život a smrt. Také verše jako Jeremiah 33: 14-
15 ukazují, že Kristus byl „zaslíbený Mesiáš“. Není však třeba slibovat Mesiášovi, pokud už byl s lidmi. Žádné jasné verše neříkají, že Mesiáš byl s Izraelem, a Židé tomu nikdy nerozuměli.

Poučení z tohoto verše je, že se lidé těšili na příchod Mesiáše a „pili“, tj.
dostali sílu a výživu z toho, že jsme věděli, že přichází, stejně jako my dnes dostáváme sílu a výživu z toho, že jsme věděli, že přichází znovu.

https://www.revisedenglishversion.com/1 ... hapter10/4

Neregistrovaný

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

je

Neregistrovaný.

Všetci budeme spasený.

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný. »

Obrázok

Pripojený
Viktorrealita
Príspevky: 847
Dátum registrácie: 30 Sep 2018, 10:46
Kontaktovať používateľa:

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa Viktorrealita »

Neregistrovaný

Prečo sa tomu posmievaš?

Neregistrovaný

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Je užitečnější být spasen krávou, než uschnout beze smyslu ne :-D

Neregistrovaný

Re: Je spasiteľné nikdy nepočuť o Kristu?

Neprečítaný príspevok od používateľa Neregistrovaný »

Viktorrealita napísal: 16 Dec 2021, 10:37 Neregistrovaný

Prečo sa tomu posmievaš?
Jak říká klíčník v druhé díle matrixu:
Bylo to předurčeno.

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 3 neregistrovaní