Boží slovo

Založte diskusiu o kázni, ktorú ste si vypočuli. (Bolo by dobre, ak by názov obsahoval meno kazateľa a názov kázne, príp. dátum a miesto, kde bola prednesená. Dôležité je, aby bol v príspevku uvedený aj odkaz, kde sa dá kázeň vypočuť - archív na zborových stránkach, youtube, vimeo, ...)
mikim
Príspevky: 1724
Dátum registrácie: 06 Júl 2016, 22:44
Kontaktovať používateľa:

Boží slovo

Neprečítaný príspevok od používateľa mikim »

Boží slovo

Luk 11,28 Šťastní, kdo slyší Boží slovo a podle toho jednají.

Pán Ježíš zdůrazňuje, co je důležité pro člověka. Náš nebeský Otec dal napsat 39 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona? Lidská paměť je vrtkavá. Co se nám líbí a hodí, si pamatujeme a co se nehodí nebo nezdá, rychle zapomeneme. Boží slovo vyžaduje odezvu od člověka (aktivitu, jednání). Úvodní verš nám říká: „Podle toho jednají.“

Bůh stvořil svět a člověka, kterému dal svobodnou vůli a jeho záměrem bylo, že člověk z vlastního rozhodnutí bude milovat Boha, svého Stvořitele a dokáže, že láska k Bohu a mezi lidmi, umožní člověku šťastný život. To byla odpověď na vzpouru v nebi. Bůh ve své prozřetelnosti předvídal vývoj člověka a jeho pád do neposlušnosti. Před stvořením světa rozhodl, že na konci dějin vyvoleného národa, pošle svého jediného Syna, člověka, který svým životem poskytne člověku vzor života, slovy svého Otce dá člověku návod, jak žít a svou smrtí dokáže, že láska zvítězí nad smrtí.

Bůh Pána Ježíše povolal k novému životu v oslaveném lidském těle, povýšil k svému trůnu a dal mu na starost přípravu těch, kteří přijmou jeho oběť a jeho cestu do Božího království. (Jan 6,37-40). Podmínkou je věřit v Syna. Podobně jako víra v Boha, je i víra v Ježíše Krista vztahem důvěry, pokory, poslušnosti a odevzdanosti. Jan v knize Zjevení se zmiňuje o následovnících Ježíše Krista (Zj 14,12). Z víry roste láska. Víra je pojítkem mezi člověkem a Bohem, kterým Duch Boží a Duch Kristův mění

člověka zpět do stavu nevinnosti, zbavuje ho hříchů a všech nectností, které v člověku zbyly, pokud člověk odevzdá svou svobodnou vůli, podobně jako Ježíš. (Ne má vůle, ale tvá vůle ať se stane . Luk 22,42) O to také prosíme ve vzorové modlitbě (Mat 6,9),

„Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Řím 12,1)

Slovo „oběť“ nezní přívětivě. Nebojte se, nikdo po vás nechce krvavou oběť, tu jedinou účinnou přinesl za nás Ježíš. Ta naše oběť je v tom, že jdeme za Ježíšem, toužíme žít, mluvit a jednat jako On. Stačí jen prosit, stačí jen v modlitbě Bohu ve jménu Ježíše Krista říci, že chceme čisté srdce, nového ducha, Boží zákon napsaný na srdce a do mysli, toužíme být světu solí, světlem, vyslanci svého Mistra, Pána (Jan 13,13), krále (Zj 19,16) a bratra (Žid 2,11) Ježíše Krista, svědci víry a lásky. Většina apoštolů zahynula mučednickou smrtí. Bůh nedovolí, aby někdo byl zkoušen nad své možnosti a pokud dojde ke zkouškám, Bůh bude stát při nás a dá nám sílu a moc ve zkoušce obstát. (1 Kor 10,13). Celé Písmo je o tom, jak člověka naučit žít v moci Kristova ducha (1 Kor 6,17), lásce k Bohu a k lidem, aby se mohl stát občanem Božího království.

Láska je široký pojem. Zvláštní je láska dítěte k matce a otci, rodičů k dítěti. Lásku mezi manželi je také zvláštní. Obecně láskou označujeme lásku k Bohu, Pánu Ježíši a mezi lidmi navzájem. Do obecné lásky patří i láska k přírodě a živým tvorům. Vám, kteří znáte Bibli, jen připomenu chválu lásky (1 Kor 13).

Boží slovo obsahuje dost příkladů a slov, aby lidé mohli žít podle Boží vůle.

Slovo Boží je neměnné. (Mat 24,35; Mk 13,31; Lk 16,17; 21,33; 1 Kor 13,8) To neznamená, že platí vždy a všechno. Například proroctví se naplní, uskuteční, jsou zajímavým poučením z dějin, ale pro nás už nemají význam. (1 Par 25,1-3; 2 Par 9,29; 15,8; Jan 11,51). Dalším příkladem jsou obětní a rituální předpisy Starého zákona, které smrtí Beránka Božího ztratily význam. To je také častý spor v dopisech ap. Pavla s požadavky Židů, kteří chtěli, aby následovníci Krista z pohanů dodržovali tyto překonané předpisy (ustanovení), které byly občanské dodatky a nikoliv Boží zákon. (Kol 2,8.14; Ef 2,15).

Nezapomeňme, že Písma svatá jsou inspirovaná Božím duchem a z toho vyplývá, že si jednotlivé texty nemohou protiřečit. (1 Kor 12,5-11). Pokud tedy se někomu zdá, že našel rozpory v Písmu, pak je třeba zkoumat, který verš je významnější a odpovídá víře a lásce k Bohu a který verš má jiný nerozporný význam. Stručně uvedu, že základem pro správný výklad textů Písma je: A) respektování souvislého textu (před a za daným veršem), B) vzít v úvahu dobovou situaci (historický vliv) a původní význam zejména v obyčejích hebrejského (židovského) myšlení a vyjadřování (duchovní souvislosti), C) nerozpornost vůči jiným textům a souhlasnost textů na jiných místech Bible.

Boží slovo je lidem dáno, aby hledali Boží pravdu a podle ní žili.

Ž 105,4 Dotazujte se na vůli Hospodinovu, jeho moc a jeho tvář hledejte ustavičně. Z jiných veršů víme, že Boha nikdy nikdo neviděl. Jak rozumět „hledejte jeho tvář“? Na tváři člověka lze poznat mnoho citů. Tak jako člověk může pocítit hněv neb laskavost, tak člověk by měl uvažovat, zda jeho myšlení, vyjadřování a jednání je v souladu s Boží vůli, protože to má vliv, jak Bůh bude hledět na člověka. V době Nového zákona nám Pán Ježíš řekl: Mat 6,33 Hledejte jeho království a spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno. Království je vláda Boží a Pána Ježíše, spravedlnost je bezúhonnost, bezhříšnost, to znamená nepřekračovat Boží zákon lásky vč. DESATERA. (Mat 5 -7) (Mat 5,3;19,17; Mk 7,8; 10,19; Lk 18,20; Jan 12,50; 14,15-21; 1 Jan 2,3.4; 5,3; 2 Jan 1,6; Zj 14,12) .

Pán Ježíš označil za největší přikázání Mat 22,37-40 a tím vyjádřil Boží vůli, aby jeho lid upravil své vztahy v podobě lásky. Toto ustanovení byť se táhne celými dějinami, podobně jako Boží láska se zrcadlí ve všem, co stvořil.

Přeji všem, kteří upřímně toužíme dojít do Božího království, abychom v souladu s Božím slovem, v Boží moci a Kristově Duchu zvítězili. AMEN.

Kurt Müller

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný